Bài 1. Xử lí đồ hoạ trong văn bản SBT

Xử lí đồ hoạ trong văn bản SBT 8 trang 27 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 6. Thực hành tổng hợp SBT

Bài 6 Thực hành tổng hợp SBT 8 trang 25 Tin Học lớp 8 – Cánh…

Continue Reading

Bài 5. Các kiểu địa chỉ trong excel SBT

Các kiểu địa chỉ trong excel SBT 8 trang 22 Tin Học lớp 8 – Cánh…

Continue Reading

Bài 4. Thực hành tạo biểu đồ SBT

Thực hành tạo biểu đồ SBT 8 trang 20 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Bài 3. Biểu đồ trong phần mềm bảng tính SBT

Biểu đồ trong phần mềm bảng tính SBT 8 trang 17 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 2. Sắp xếp dữ liệu SBT

Bài Sắp xếp dữ liệu SBT 8 trang 16 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Bài 1. Lọc dữ liệu SBT

Bài Lọc dữ liệu SBT 8 trang 13 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading

Bài học. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số có đạo đức và văn hoá SBT

Sử dụng công nghệ kĩ thuật số có đạo đức và văn hoá SBT 8 trang…

Continue Reading

Bài 3. Bài tập nhóm: thông tin với giải quyết vấn đề SBT

Bài thông tin với giải quyết vấn đề SBT 8 trang 9 Tin Học lớp 8…

Continue Reading

Bài 2. Khai thác thông tin số trong các hoạt động kinh tế xã hội SBT

Khai thác thông tin số trong các hoạt động kinh tế xã hội SBT 8 trang…

Continue Reading