Bài 2. Tin học và các ngành nghề SBT

Tin học và các ngành nghề SBT 8 trang 64 Tin Học lớp 8 – Cánh…

Continue Reading

Bài 1. Tin học và ứng dụng SBT

Tin học và ứng dụng SBT 8 trang 63 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Bài 7. Thực hành tổng hợp SBT

Thực hành tổng hợp SBT 8 trang 61 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading

Bài 6. Thực hành tìm và sửa lỗi SBT

Thực hành tìm và sửa lỗi SBT 8 trang 59 Tin Học lớp 8 – Cánh…

Continue Reading

Bài 5. Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình SBT

Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình SBT 8 trang 57 Tin Học lớp 8…

Continue Reading

Bài 4. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình SBT

Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình SBT 8 trang 54 Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 3. Sử dụng biểu thức trong chương trình SBT

Sử dụng biểu thức trong chương trình SBT 8 trang 53 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 2. Sử dụng biến trong chương trình SBT

Sử dụng biến trong chương trình SBT 8 trang 51 Tin Học lớp 8 – Cánh…

Continue Reading

Bài 1. Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình SBT

Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình SBT 8 trang 49 Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 7. Thực hành tổng hợp SBT

Bài 7 Thực hành tổng hợp SBT 8 trang 48 Tin Học lớp 8 – nhà…

Continue Reading