Bài 2. Tin học và các ngành nghề SBT

Tin học và các ngành nghề SBT 8 trang 64 Tin Học lớp 8 – Cánh…

Continue Reading

Bài 5. Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình SBT

Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình SBT 8 trang 57 Tin Học lớp 8…

Continue Reading

Bài 4. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình SBT

Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình SBT 8 trang 54 Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 1. Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình SBT

Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình SBT 8 trang 49 Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 16. Tin học với nghề nghiệp SBT

Tin học với nghề nghiệp SBT trang 73 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri…

Continue Reading

Bài 15. Gỡ lỗi SBT

Bài Gỡ lỗi SBT trang 68 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri Thức Với…

Continue Reading

Bài 14. Cấu trúc điều khiển SBT

Bài Cấu trúc điều khiển SBT trang 65 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri…

Continue Reading

Bài 4. Lớp ảnh SBT

Bài 4 Lớp ảnh SBT 8 trang 45 Tin Học lớp 8 – nhà xuất bản…

Continue Reading

Bài 9. Thực hành tổng hợp SBT

Bài 9 Thực hành tổng hợp SBT 8 trang 39 Tin Học lớp 8 – Cánh…

Continue Reading

Bài 2. Thực hành xử lí đồ hoạ trong văn bản SBT

Thực hành xử lí đồ hoạ trong văn bản SBT 8 trang 29 Tin Học lớp…

Continue Reading