Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình SBT

Từ thuật toán đến chương trình SBT trang 55 Tin Học lớp 8 – Kết Nối…

Đọc bài

Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh SBT

Bài Thay đổi khung hình, kích thước ảnh SBT trang 44 Tin Học lớp 8 –…

Đọc bài

Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT

Bài 8b Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT trang 40 Tin Học lớp 8 – Kết…

Đọc bài

Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu SBT

Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu SBT trang 38 Tin Học lớp 8 –…

Đọc bài

Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu SBT

Định dạng nâng cao cho trang chiếu SBT trang 34 Tin Học lớp 8 – Kết…

Đọc bài

Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản SBT

Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản SBT trang 31 Tin Học lớp 8 –…

Đọc bài

Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản SBT

Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản SBT trang…

Đọc bài

Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ SBT

Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ SBT trang 24 Tin Học lớp 8 – Kết…

Đọc bài

Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu trang SBT

Sắp xếp và lọc dữ liệu SBT trang 19 Tin Học lớp 8 – Kết Nối…

Đọc bài

Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SBT

Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SBT trang 16 Tin Học lớp…

Đọc bài