Bài 16. Tin học với nghề nghiệp SBT

Tin học với nghề nghiệp SBT trang 73 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri…

Continue Reading

Bài 15. Gỡ lỗi SBT

Bài Gỡ lỗi SBT trang 68 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri Thức Với…

Continue Reading

Bài 14. Cấu trúc điều khiển SBT

Bài Cấu trúc điều khiển SBT trang 65 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri…

Continue Reading

Bài 13. Biểu diễn dữ liệu SBT

Bài Biểu diễn dữ liệu SBT trang 60 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri…

Continue Reading

Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình SBT

Từ thuật toán đến chương trình SBT trang 55 Tin Học lớp 8 – Kết Nối…

Continue Reading

Bài 11b. Thực hành tổng hợp SBT

Bài 11b Thực hành tổng hợp SBT trang 52 Tin Học lớp 8 – Kết Nối…

Continue Reading

Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh SBT

Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh SBT trang 48 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh SBT

Bài Thay đổi khung hình, kích thước ảnh SBT trang 44 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT

Bài 8b Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT trang 40 Tin Học lớp 8 – Kết…

Continue Reading

Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu SBT

Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu SBT trang 38 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading