Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản SBT

Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản SBT trang 31 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản SBT

Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản SBT trang…

Continue Reading

Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ SBT

Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ SBT trang 24 Tin Học lớp 8 – Kết…

Continue Reading

Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu trang SBT

Sắp xếp và lọc dữ liệu SBT trang 19 Tin Học lớp 8 – Kết Nối…

Continue Reading

Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SBT

Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SBT trang 16 Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 4. Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số SBT

Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số SBT trang 12…

Continue Reading

Bài 3. Thực hành: khai thác thông tin số SBT

Thực hành khai thác thông tin số SBT 8 trang 9 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 2. Thông tin trong môi trường số SBT

Bài 2 Thông tin trong môi trường số SBT 8 trang 6 Tin Học lớp 8…

Continue Reading

Bài 1. Lược sử công cụ tính toán SBT

Bài 1. Lược sử công cụ tính toán SBT 8 trang 5 Tin Học lớp 8…

Continue Reading