Bài 14. Hình thoi và hình vuông

Chương 3 – Bài 14. Hình thoi và hình vuông trang 42 sách bài tập toán…

Đọc bài

Bài 13. Hình chữ nhật

Chương 3 – Bài 13. Hình chữ nhật trang 39 sách bài tập toán lớp 8…

Đọc bài

Bài 12. Hình bình hành

Chương 3 – Bài 12. Hình bình hành trang 37 sách bài tập toán lớp 8…

Đọc bài

Bài 11. Hình thang cân

Chương 3 – Bài 11. Hình thang cân trang 34 sách bài tập toán lớp 8…

Đọc bài

Bài 10. Tứ giác

Chương 3 – Bài 10. Tứ giác trang 32 sách bài tập toán lớp 8 tập…

Đọc bài

Bài tập cuối chương 2

Bài tập cuối chương 2 trang 29 sách bài tập toán lớp 8 tập 1 NXB…

Đọc bài

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử

Chương 2 – Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử trang 28 sách bài…

Đọc bài

Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương

Chương 2 – Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương trang 26 sách bài tập…

Đọc bài

Bài 7. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu

Chương 2 – Bài 7. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu trang…

Đọc bài

Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu

Chương 2 – Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một…

Đọc bài