Bài tập cuối chương 5

Bài tập cuối chương 5 trang 72 sách bài tập toán lớp 8 tập 1 NXB…

Continue Reading

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ

Chương 5 – Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ trang…

Continue Reading

Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ

Chương 5 – Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ trang 62 sách…

Continue Reading

Bài 18. Thu thập phân loại dữ liệu

Chương 5 – Bài 18. Thu thập phân loại dữ liệu trang 58 sách bài tập…

Continue Reading

Bài tập cuối chương 4

Bài tập cuối chương 4 trang 89 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 NXB…

Continue Reading

Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác

Chương 4 – Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác trang 52 sách…

Continue Reading

Bài 16. Đường trung bình của tam giác

Chương 4 – Bài 16. Đường trung bình của tam giác trang 50 sách bài tập…

Continue Reading

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác

Chương 4 – Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác trang 47 sách bài tập…

Continue Reading

Bài tập cuối chương 3

Bài tập cuối chương 3 trang 43 sách bài tập toán lớp 8 tập 1 NXB…

Continue Reading

Bài 14. Hình thoi và hình vuông

Chương 3 – Bài 14. Hình thoi và hình vuông trang 42 sách bài tập toán…

Continue Reading