toán 8 cánh diều bumbii

Bài tập cuối chương 8

Bài tập cuối chương 8 trang 94 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2 Cánh…

Continue Reading
toán 8 cánh diều bumbii

Bài 10: Hình đồng dạng trong thực tiễn

Chương 8 – Bài 10: Hình đồng dạng trong thực tiễn trang 93 sách giáo khoa…

Continue Reading
toán 8 cánh diều bumbii

Bài 9: Hình đồng dạng

Chương 8 – Bài 9: Hình đồng dạng trang 85 sách giáo khoa toán lớp 8…

Continue Reading
toán 8 cánh diều bumbii

Bài 8: Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác

Chương 8 – Bài 8: Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác trang 85…

Continue Reading
toán 8 cánh diều bumbii

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác

Chương 8 – Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác trang 81…

Continue Reading
toán 8 cánh diều bumbii

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác

Chương 8 – Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác trang 78…

Continue Reading
toán 8 cánh diều bumbii

Bài 5: Tam giác đồng dạng

Chương 8 – Bài 5: Tam giác đồng dạng trang 73 sách giáo khoa toán lớp…

Continue Reading
toán 8 cánh diều bumbii

Bài 4: Tính chất đường phân giác của tam giác

Chương 8 – Bài 4: Tính chất đường phân giác của tam giác trang 69 sách…

Continue Reading
toán 8 cánh diều bumbii

Bài 3: Đường trung bình của tam giác

Chương 8 – Bài 3: Đường trung bình của tam giác trang 65 sách giáo khoa…

Continue Reading
toán 8 cánh diều bumbii

Bài 2: Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác

Chương 8 – Bài 2: Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác trang 60…

Continue Reading