toán 8 chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 9

Bài tập cuối chương 9 trang 95 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2 Chân…

Continue Reading
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm

Chương 9 – Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm trang 94…

Continue Reading
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số

Chương 9 – Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số trang 90 sách giáo…

Continue Reading
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 8

Bài tập cuối chương 8 trang 84 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2 Chân…

Continue Reading
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 4. Hai hình đồng dạng

Chương 8 – Bài 4. Hai hình đồng dạng trang 75 sách giáo khoa toán lớp…

Continue Reading
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

Chương 8 – Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông trang…

Continue Reading
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

Chương 8 – Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác trang 70…

Continue Reading
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 1. Hai tam giác đồng dạng

Chương 8 – Bài 1. Hai tam giác đồng dạng trang 65 sách giáo khoa toán…

Continue Reading
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 7

Bài tập cuối chương 7 trang 58 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2 Chân…

Continue Reading
toán 8 chân trời sáng tạo

Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Chương 7 – Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác trang 56 sách…

Continue Reading