banner giải bài tập tin học 10

Bài 34. Nghề phát triển phần mềm

Bài 34 Nghề phát triển phần mềm trang 69 sách bài tập Tin Học lớp 10…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Bài 33. Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính

Bài 33 Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính trang 68 sách bài tập Tin Học…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Bài 32. Ôn tập lập trình Python

Ôn tập lập trình Python trang 66 sách bài tập Tin Học lớp 10 – Kết…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản

Bài 31 Thực hành viết chương trình đơn giản trang 63 sách bài tập Tin Học…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình trang 61 sách bài tập Tin Học lớp 10…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình

Bài Nhận biết lỗi chương trình trang 59 sách bài tập Tin Học lớp 10 –…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Bài 28. Phạm vi của biến

Bài Phạm vi của biến trang 57 sách bài tập Tin Học lớp 10 – NXB…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Bài 27. Tham số của hàm

Tham số của hàm trang 55 sách bài tập Tin Học lớp 10 – NXB Kết…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Bài 26. Hàm trong Python

Hàm trong Python trang 53 sách bài tập Tin Học lớp 10 – NXB Kết Nối…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

Một số lệnh làm việc với xâu kí tự trang 52 sách bài tập Tin Học…

Continue Reading