toán 8 kết nối tri thức bumbii.com

Bài tập cuối chương 10

Bài tập cuối chương 10 trang 123 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2 NXB…

Continue Reading
toán 8 kết nối tri thức bumbii.com

Luyện tập chung

Chương 10 – Luyện tập chung trang 120 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2…

Continue Reading
toán 8 kết nối tri thức bumbii.com

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều

Chương 10 – Bài 39. Hình chóp tứ giác đều trang 120 sách giáo khoa toán…

Continue Reading
toán 8 kết nối tri thức bumbii.com

Bài 38. Hình chóp tam giác đều

Chương 10 – Bài 38. Hình chóp tam giác đều trang 116 sách giáo khoa toán…

Continue Reading
toán 8 kết nối tri thức bumbii.com

Bài tập cuối chương 9

Bài tập cuối chương 9 trang 76 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2 NXB…

Continue Reading
toán 8 kết nối tri thức bumbii.com

Luyện tập chung

Chương 9 – Luyện tập chung trang 109 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2…

Continue Reading
toán 8 kết nối tri thức bumbii.com

Bài 37. Hình đồng dạng

Chương 9 – Bài 37. Hình đồng dạng trang 107 sách giáo khoa toán lớp 8…

Continue Reading
toán 8 kết nối tri thức bumbii.com

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

Chương 9 – Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông trang…

Continue Reading
toán 8 kết nối tri thức bumbii.com

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng

Chương 9 – Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng trang 97 sách giáo khoa…

Continue Reading
toán 8 kết nối tri thức bumbii.com

Luyện tập chung

Chương 9 – Luyện tập chung trang 92 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2…

Continue Reading