Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet

Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trên môi trường số – Bài…

Đọc bài

Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số

Kết nối máy tính với các thiết bị số SGK trang 27 lớp 11 Tin học…

Đọc bài

Bài 4. Bên trong máy tính

Bên trong máy tính SGK trang 21 lớp 11 Tin học ứng dụng – Kết Nối…

Đọc bài

Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet

Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet SGK trang 15 lớp 11 Tin…

Đọc bài

Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành

Thực hành sử dụng hệ điều hành SGK trang 10 lớp 11 Tin học ứng dụng…

Đọc bài

Bài 1. Hệ điều hành

Bài Hệ điều hành SGK trang 5 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Đọc bài