Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng

Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng SGK trang 91 lớp 11…

Đọc bài

Bài 18. Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá

Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá SGK trang 86 lớp 11…

Đọc bài

Bài 17: Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính

Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính SGK trang 81 lớp 11 Tin học…

Đọc bài

Bài 16. Công việc quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề 5. Hướng nghiệp với tin học – Bài 16. Công việc quản trị cơ…

Đọc bài

Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu SGK trang 73 lớp 11 Tin…

Đọc bài

Bài 14. SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SGK trang 69 lớp 11 Tin học…

Đọc bài

Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ SGK trang 64 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Đọc bài

Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu

Hệ QTCSDL và hệ cơ sở dữ liệu SGK trang 58 lớp 11 Tin học ứng…

Đọc bài

Bài 11. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu SGK trang 53 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Đọc bài

Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí

Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí SGK trang 49…

Đọc bài