Bài 8. Hoàn tất ứng dụng SBT

Hoàn tất ứng dụng SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng trang…

Continue Reading

Bài 7. Chỉnh sửa các thành phần giao diện SBT

Chỉnh sửa các thành phần giao diện SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học…

Continue Reading

Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản SBT

Tạo báo cáo đơn giản SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 5. Thiết kế truy vấn SBT

Bài Thiết kế truy vấn SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 4. Tạo và sử dụng biểu mẫu SBT

Tạo và sử dụng biểu mẫu SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Continue Reading

Bài 2. Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu SBT

Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học…

Continue Reading

Bài 1. Làm quen với Microsoft Access SBT

Làm quen với Microsoft Access SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 7. Thực hành tổng hợp SBT

Bài 7 Thực hành tổng hợp SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Continue Reading

Bài 6. Làm phim hoạt hình trên Animiz SBT

Làm phim hoạt hình trên Animiz SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Continue Reading

Bài 5. Chỉnh sửa video trên Animiz SBT

Chỉnh sửa video trên Animiz SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Continue Reading