Bài 1. Tin học và ứng dụng SBT

Tin học và ứng dụng SBT 8 trang 63 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Bài 7. Thực hành tổng hợp SBT

Thực hành tổng hợp SBT 8 trang 61 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading

Bài 6. Thực hành tìm và sửa lỗi SBT

Thực hành tìm và sửa lỗi SBT 8 trang 59 Tin Học lớp 8 – Cánh…

Continue Reading

Bài 3. Sử dụng biểu thức trong chương trình SBT

Sử dụng biểu thức trong chương trình SBT 8 trang 53 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 2. Sử dụng biến trong chương trình SBT

Sử dụng biến trong chương trình SBT 8 trang 51 Tin Học lớp 8 – Cánh…

Continue Reading

Bài 7. Thực hành tổng hợp SBT

Bài 7 Thực hành tổng hợp SBT 8 trang 48 Tin Học lớp 8 – nhà…

Continue Reading

Bài 6. Thêm chữ vào ảnh SBT

Thêm chữ vào ảnh SBT 8 trang 48 Tin Học lớp 8 – nhà xuất bản…

Continue Reading

Bài 5. Thực hành làm việc với lớp ảnh và vùng chọn SBT

Thực hành làm việc với lớp ảnh và vùng chọn SBT 8 trang 48 Tin Học…

Continue Reading

Bài 3. Thực hành với vùng chọn SBT

Thực hành với vùng chọn SBT 8 trang 45 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Bài 2. Vùng chọn và ứng dụng SBT

Vùng chọn và ứng dụng GIMP SBT 8 trang 42 Tin Học lớp 8 – Cánh…

Continue Reading