Bài 3. Tạo ảnh động trong GIMP SGK

Tạo ảnh động trong GIMP SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 3. Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu SBT

Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu SBT Tin học Lớp 11 định hướng…

Continue Reading

Bài 4. Tạo và sử dụng biểu mẫu SGK

Tạo và sử dụng biểu mẫu SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Continue Reading

Bài 3. Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu SGK

Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu SGK Tin học Lớp 11 định hướng…

Continue Reading

Bài 2. Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu SGK

Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học…

Continue Reading

Bài 8. Bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL và bảo mật thông tin trong CSDL SGK

Bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL và bảo mật thông tin trong CSDL SGK…

Continue Reading

Bài 6. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ tt SGK

Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ tiếp theo SGK Tin học Lớp 11…

Continue Reading

Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí

Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí SGK trang 49…

Continue Reading

Bài 1. Hệ điều hành

Bài Hệ điều hành SGK trang 5 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Continue Reading