Bài 17. Chương trình máy tính

Bài 17 Chương trình máy tính trang 71, giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading

Bài 16. Các cấu trúc điều khiển

Bài 16 Các cấu trúc điều khiển trang 67, giải bài tập sách giáo khoa tin…

Continue Reading

Bài 15. Thuật toán

Bài 15 Thuật toán trang 63, giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 6, NXB Kết…

Continue Reading

Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ lưu niệm

Bài 14 thực hành tổng hợp: hoàn thiện sổ lưu niệm trang 61, giải bài tập…

Continue Reading

Bài 13. Thực hành: tìm kiếm và thay thế

Bài 13 thực hành tìm kiếm và thay thế trang 58, giải bài tập sách giáo…

Continue Reading

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bài 12 trình bày thông tin ở dạng bảng trang 53, giải bài tập sách giáo…

Continue Reading

Bài 11. Định dạng văn bản

Bài 11 Định dạng văn bản trang 48, giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading

Bài 10. Sơ đồ tư duy

Bài 10 sơ đồ tư duy trang 42, giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

Bài 9 An toàn thông tin trên Internet trang 37, giải bài tập sách giáo khoa…

Continue Reading

Bài 8. Thư điện tử

Bài 8 thư điện tử trang 32, giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 6, NXB…

Continue Reading