Bài 7. Thực hành tạo chương trình của em

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Continue Reading

Bài 6. Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Continue Reading

Bài 5. Tạo chương trình có nhân vật chuyển động

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Continue Reading

Bài 4. Tạo chương trình có nhiều nhân vật

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Continue Reading

Bài 3. Tạo chương trình có phông nền thay đổi

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Continue Reading

Bài 2. Tạo chương trình Scratch đầu tiên

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Continue Reading

Bài 1. Làm quen với lập trình trực quan

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Continue Reading

Bài 2. Luyện gõ phím Shift

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn…

Continue Reading

Bài 1. Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn…

Continue Reading

Bài 2. Máy tính giúp em tìm hiểu về các quốc gia

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Lựa chọn 1. Sử dụng công cụ đa phương tiện…

Continue Reading