Bài 7: Tạo bài trình chiếu

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 7: Tạo bài trình chiếu – trang…

Đọc bài

Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Đọc bài

Bài 5: Thao tác với tệp và thư mục

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên Internet

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 3: Thông tin trên trang web

Chủ đề 2. Mạng máy tính và internet – Bài 3: Thông tin trên trang web…

Đọc bài

Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề 1. Máy tính và em – Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách –…

Đọc bài

Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính

Chủ đề 1. Máy tính và em – Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy…

Đọc bài

Bài 7: Thực hành tạo chương trình của em

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Đọc bài

Bài 6: Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Đọc bài

Bài 5: Tạo chương trình có nhân vật chuyển động

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Đọc bài