Bài 5: Thao tác với tệp và thư mục

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài 5: Thao tác với tệp và thư mục – trang 21 vở bài tập Tin học Lớp 4 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài 5: Thao tác với tệp và thư mục

Câu 1

Quan sát hình sau rồi điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ chấm.

a) Thư mục Lop 4A gồm các thư mục con ……………………

b) Thư mục Nhom 2 gồm các thư mục con …………………… và các tệp ……………………

c) Muốn tệp Phan cong có cả ở Nhom 1 và Nhom 2, em sẽ sử dụng thao tác ……………………

d) Muốn thư mục Bao Minh có ở Nhom 1 và không còn tồn tại ở Nhom 2, em sẽ sử dụng thao tác ……………………

e) Muốn xoá tệp Bai tap nhom có ở Nhom 2, em sẽ sử dụng thao tác ……………………

Trả lời:

a) Thư mục Lop 4A gồm các thư mục con Nhom 1, Nhom 2, Nhom 3.

b) Thư mục Nhom 2 gồm các thư mục con Anh Thu, Bao Minh, Khanh Toan, Tuan Anh và các tệp Bai tap nhom, Phan cong.

c) Muốn tệp Phan cong có cả ở Nhom 1 và Nhom 2, em sẽ sử dụng thao tác Sao chép tệp.

d) Muốn thư mục Bao Minh có ở Nhom 1 và không còn tồn tại ở Nhom 2, em sẽ sử dụng thao tác Cắt tệp.

e) Muốn xoá tệp Bai tap nhom có ở Nhom 2, em sẽ sử dụng thao tác Xóa tệp.

Câu 2

Nối các nút lệnh với chức năng của chúng cho phù hợp.

Trả lời:

Câu 3

Em hãy sắp xếp lại các thao tác sau cho đúng trình tự cần thực hiện để di chuyển tập/thư mục.

a) Chọn tệp/ thư mục cần di chuyển.

b) Chọn lệnh Choose location… và chọn thư mục muốn di chuyển đến.

c) Trên dải lệnh Home, chọn lệnh .

Trả lời:

Trình tự thực hiện đúng là: abc.

Câu 4

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

Để xoá tệp/ thư mục, em thực hiện như thế nào?

ô vuông Chọn tệp/thư mục muốn xoá, chọn lệnh .

ô vuông Chọn tệp/thư mục muốn xoá, chọn lệnh 

ô vuông Chọn tập/thư mục muốn xoá, chọn lệnh .

ô vuông Chọn tập/thư mục muốn xoá, chọn lệnh .

Trả lời:

ô vuông Chọn tệp/thư mục muốn xoá, chọn lệnh .

ô vuông Chọn tệp/thư mục muốn xoá, chọn lệnh 

ô vuông Chọn tập/thư mục muốn xoá, chọn lệnh .

ô vuông Chọn tập/thư mục muốn xoá, chọn lệnh .

Câu 5

Em hãy sắp xếp lại các thao tác sau cho đúng trình tự cần thực hiện để sao chép tệp/thư mục.

a) Mở thư mục muốn sao chép đến.

b) Chọn tệp/ thư mục cần sao chép.

c) Trên dài lệnh Home, chọn lệnh .

d) Trên dải lệnh Home, chọn lệnh .

Trả lời:

Trình tự thực hiện đúng là: bcad.

Câu 6

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

Để đổi tên tệp/thư mục, em thực hiện như thế nào?

ô vuông Chọn tệp thư mục muốn đổi tên, chọn lệnh .

ô vuông Chọn tập/thư mục muốn đổi tên, chọn lệnh nhập vào tên mới và nhấn phím Enter.

ô vuông Chọn tập/thư mục muốn đổi tên, chọn lệnh , nhập vào tên mới và nhấn phím Enter.

ô vuông Chọn tệp/thư mục muốn đổi tên, chọn lệnh , nhập vào tên mới và nhấn phím Enter.

Trả lời:

ô vuông Chọn tệp thư mục muốn đổi tên, chọn lệnh .

ô vuông Chọn tập/thư mục muốn đổi tên, chọn lệnh nhập vào tên mới và nhấn phím Enter.

ô vuông Chọn tập/thư mục muốn đổi tên, chọn lệnh , nhập vào tên mới và nhấn phím Enter.

ô vuông Chọn tệp/thư mục muốn đổi tên, chọn lệnh , nhập vào tên mới và nhấn phím Enter.

Câu 7

Điền Đ (Đúng), S (Sai) vào ô trống cho thích hợp.

a) Em chỉ có một cách để sao chép tệp thư mục là sử dụng các lệnh  và  .
b) Có rất nhiều cách để thực hiện các thao tác như sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá, tạo thư mục như sử dụng lệnh trên dải lệnh Home, sử dụng nút phải chuột hay sử dụng phím tắt.
c) Em có thể sử dụng lệnh  để sao chép tệp/ thư mục.
d) Em có thể sử dụng lệnh  và  để di chuyển tập/thư mục.
e) Sau khi sao chép thư mục đến vị trí mới, em đổi tên thư mục vừa sao chép thì tên thư mục ở vị trí cũ cũng thay đổi theo.
f) Khi em xoá thư mục lớn thì tất cả tập/thư mục con trong đó cũng bị xoá.
g) Khi đổi tên tập ta chỉ có thể đổi phần tên của tệp mà không đổi được phần mở rộng của tệp.
h) Khi di chuyển tệp sang vị trí khác, tập gốc vẫn tồn tại ở vị trí cũ.
i) Khi sao chép tệp sang vị trí khác, tệp gốc vẫn tồn tại ở vị trí cũ.

Trả lời:

a) Em chỉ có một cách để sao chép tệp thư mục là sử dụng các lệnh  và  .S
b) Có rất nhiều cách để thực hiện các thao tác như sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá, tạo thư mục như sử dụng lệnh trên dải lệnh Home, sử dụng nút phải chuột hay sử dụng phím tắt.Đ
c) Em có thể sử dụng lệnh  để sao chép tệp/ thư mục.Đ
d) Em có thể sử dụng lệnh  và  để di chuyển tập/thư mục.Đ
e) Sau khi sao chép thư mục đến vị trí mới, em đổi tên thư mục vừa sao chép thì tên thư mục ở vị trí cũ cũng thay đổi theo.S
f) Khi em xoá thư mục lớn thì tất cả tập/thư mục con trong đó cũng bị xoá.Đ
g) Khi đổi tên tập ta chỉ có thể đổi phần tên của tệp mà không đổi được phần mở rộng của tệp.S
h) Khi di chuyển tệp sang vị trí khác, tập gốc vẫn tồn tại ở vị trí cũ.S
i) Khi sao chép tệp sang vị trí khác, tệp gốc vẫn tồn tại ở vị trí cũ.Đ

Câu 8

Hãy điền thao tác thích hợp vào chỗ chấm.

Bước 1: Chọn tệp thư mục cần …………….

Bước 2: Trên dải lệnh Home, chọn lệnh .

Bước 3: Mở thư mục sẽ chứa tệp/ thư mục muốn ……………. tới.

Bước 4: Trên dải lệnh Home, chọn lệnh .

Trả lời:

Bước 1: Chọn tệp thư mục cần di chuyển.

Bước 2: Trên dải lệnh Home, chọn lệnh .

Bước 3: Mở thư mục sẽ chứa tệp/ thư mục muốn di chuyển tới.

Bước 4: Trên dải lệnh Home, chọn lệnh .

Câu 9

Điền Đ (Đúng), S (Sai) vào ô trống cho thích hợp.

a) Em có thể sao chép tệp thư mục ở nhiều vị trí mà không làm tốn bộ nhớ.
b) Nếu xoá nhầm tệp chương trình hoặc tệp hệ thống, máy tính có thể bị treo hoặc không chạy được chương trình.
c) Việc thao tác nhầm với tệp và thư mục không có ảnh hưởng gì.
d) Sao chép tệp đến nhiều vị trí sẽ làm tốn bộ nhớ và khó quản lí tệp.
e) Khi xoá tệp, em có thể làm mất tệp, tức là mất dữ liệu.

Trả lời:

a) Em có thể sao chép tệp thư mục ở nhiều vị trí mà không làm tốn bộ nhớ.S
b) Nếu xoá nhầm tệp chương trình hoặc tệp hệ thống, máy tính có thể bị treo hoặc không chạy được chương trình.Đ
c) Việc thao tác nhầm với tệp và thư mục không có ảnh hưởng gì.S
d) Sao chép tệp đến nhiều vị trí sẽ làm tốn bộ nhớ và khó quản lí tệp.Đ
e) Khi xoá tệp, em có thể làm mất tệp, tức là mất dữ liệu.Đ

Câu 10

Quan sát Hình a và thực hiện theo yêu cầu sau để được Hình b:

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Tạo thêm thư mục Nhom 4 ở thư mục Lop 4A. Trong thư mục Nhom 4 em tạo các thư mục con Le Hoa, Thanh Thuy.

– Sao chép các tệp Bai tap nhom, Phan cong và thư mục Khanh Toan ở Nhom 2 vào Nhom 4.

– Di chuyển các thư mục Anh Thu, Bao Minh ở Nhom 2 vào Nhom 4.

– Ở Nhom 4, đổi tên tệp Bai tap nhom thành Gioi thieu nhom, thư mục Anh Thu thành Anh Thai.

– Xoá thư mục Bao Minh ở Nhom 4, xoá thư mục Anh Thu ở Nhom 2.

Hướng dẫn:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền đề mở cửa sổ This PC.

Bước 2: Thực hiện các thao tác sau để tạo thư mục Nhom 4 trong thư mục Lop 4A.

Tạo tiếp các thư mục con Le Hoa, Thanh Thuy của thư mục Nhom 4. Em làm tương tự như trên nhưng ở thao tác (1) thay vì chọn thư mục Lop 4A ta chọn thư mục Nhom 4.

Bước 3: Sao chép các tệp Bai tap nhom, Phan cong và thư mục Khanh Toan ở Nhom 2 vào Nhom 4.

Bước 4: Di chuyển các thư mục Anh Thu, Bao Minh ở Nhom 2 và Nhom 4.

Lưu ý: Để di chuyển tệp hoặc thư mục, em có thể làm tương tự như thao tác sao chép ở bước 3 nhưng thay vì ở thao tác 3 chọn lệnh thì em chọn lệnh .

Bước 5: Đổi tên tệp Bai tap nhom thanh Gioi thieu nhom, thư mục Anh Thu thành Anh Thai

Thực hiện tương tự để đổi tên thư mục Anh Thu thành Anh Thai.

Bước 6: Xóa thư mục Bao Minh ở Nhom 4, xóa thư mục Anh Thu ở Nhom 2.

Chọn thư mục Nhom 4 ở khung bên trái, chọn tiếp thư mục Bao Minh ở khung bên phải và chọn lệnh (hoặc nhấn phím Delete), em sẽ xóa thư mục Bao Minh khỏi Nhom 4. Làm tương tự với thư mục Anh Thu ở Nhom 2.

Xem bài giải trước: Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên Internet

Xem các bài giải khác: Giải bài tập Vở Bài Tập Tin học Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x