Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên Internet

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 3: Thông tin trên trang web

Chủ đề 2. Mạng máy tính và internet – Bài 3: Thông tin trên trang web…

Đọc bài

Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề 1. Máy tính và em – Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách –…

Đọc bài

Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính

Chủ đề 1. Máy tính và em – Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy…

Đọc bài

Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim

Khám phá phần mềm làm phim SGK trang 137 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Đọc bài

Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim SBT

Khám phá phần mềm làm phim SBT trang 77 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Đọc bài

Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình SBT

Từ thuật toán đến chương trình SBT trang 55 Tin Học lớp 8 – Kết Nối…

Đọc bài

Bài 28. Tạo ảnh động SBT

Bài Tạo ảnh động SBT trang 76 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Đọc bài

Bài 28. Tạo ảnh động

Tạo ảnh động SGK trang 133 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối…

Đọc bài

Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh SBT

Bài Thay đổi khung hình, kích thước ảnh SBT trang 44 Tin Học lớp 8 –…

Đọc bài