Bài 16. Thuật toán sắp xếp

Giải bài tập bài 16 thuật toán sắp xếp trang 78 sách giáo khoa Tin học…

Đọc bài

Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân

Giải bài tập bài 15 thuật toán tìm kiếm nhị phân trang 74 sách giáo khoa…

Đọc bài

Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu

Giải bài tập bài 12 định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 61 sách giáo…

Đọc bài

Bài 11. Tạo bài trình chiếu

Giải bài tập bài 11 tạo bài trình chiếu trang 55 sách giáo khoa Tin học…

Đọc bài

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

Giải bài tập bài 10 hoàn thiện bảng tính trang 51 sách giáo khoa Tin học…

Đọc bài

Bài 9. Trình bày bảng tính

Giải bài tập bài 9 trình bày bảng tính trang 45 sách giáo khoa Tin học…

Đọc bài

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

Giải bài tập bài 8 công cụ hỗ trợ tính toán trang 39 sách giáo khoa…

Đọc bài

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

Giải bài tập bài 7 tính toán tự động trên bảng tính trang 34 sách giáo…

Đọc bài

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

Giải bài tập bài 6 làm quen với phần mềm bảng tính trang 28 sách giáo…

Đọc bài

Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự

Giải bài tập bài 14 thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 71 sách giáo khoa…

Đọc bài