Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Đ, S?

Bumbii Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Trong hình trên: 

a) B là trung điểm của đoạn thẳng AC 

b) D là trung điểm của đoạn thẳng CE  

c) C là điểm ở giữa hai điểm B và D  

d) D là điểm ở giữa hai điểm C và E  

Lời giải:

a) Đúng vì: Ba điểm A, B, C thẳng hàng; điểm B nằm giữa hai điểm A và C; AB = BC.

b) Sai vì: Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng DE nên D không là trung điểm của đoạn thẳng CE.

c) Sai vì: Ba điểm B, C, D không thẳng hàng nên điểm C không nằm giữa hai điểm B và D.

d) Đúng vì: Ba điểm C, D, E thẳng hàng và điểm D nằm giữa hai điểm C và E.

Em điền Đ, S như sau:

a) B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Đ

b) D là trung điểm của đoạn thẳng CE. S

c) C là điểm ở giữa hai điểm B và D. S 

d) D là điểm ở giữa hai điểm C và E. Đ 

2: Quan sát hình vẽ rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

a) Các nhóm ba điểm thẳng hàng là ……………………………

b) M là điểm ở giữa hai điểm …… và ……

c) M là trung điểm của đoạn thẳng …….

d) …… là điểm ở giữa hai điểm C và D.

Lời giải:

Quan sát hình vẽ, ta điền vào ô trống như sau:

a) Các nhóm ba điểm thẳng hàng là (A, M, B); (C, N, D).

b) M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

c) M là trung điểm của đoạn thẳng AB (vì M, A, B thẳng hàng và MA = MB).

d) N là điểm ở giữa hai điểm C và D.

3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

a) Trung điểm của đoạn thẳng CD là điểm …..

b) Trung điểm của đoạn thẳng MQ là điểm…

Lời giải:

a) Trung điểm của đoạn thẳng CD là điểm Q.

Vì: 3 điểm C, Q, D thẳng hàng; điểm Q nằm giữa hai điểm C và D; DQ = QC (cùng chiều dài bằng 4 ô vuông).

b) Trung điểm của đoạn thẳng QM là điểm P.

Vì: 3 điểm M, P, Q thẳng hàng; điểm P nằm giữa hai điểm M và Q. MP = PQ (cùng chiều dài bằng 2 ô vuông).

4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Cho biết vị trí nhà và khoảng cách giữa các nhà của các bạn Nghêu, Sò, Ốc, Hến như hình vẽ.

Bumbii Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

a) Nhà các bạn ………….. và ……………….. ở giữa nhà Nghêu và nhà Hến.

b) Nhà bạn …….. ở chính giữa quãng đường từ nhà Nghêu đến nhà Hến.

Lời giải:

Quan sát tranh ta thấy:

a) Nhà các bạn  và Ốc ở giữa nhà Nghêu và nhà Hến.

b) Nhà bạn  ở chính giữa quãng đường từ nhà Nghêu đến nhà Hến. (vì quãng đường từ nhà bạn Nghêu đến nhà bạn Sò bằng quãng đường từ nhà bạn Sò đến nhà bạn Hến và bằng 5 ô vuông).

Tiết 2

1: Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AC.

Bumbii Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Lời giải:

Đoạn thẳng AB dài 4 cm. 

Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng AB và chia đoạn thẳng AB thành 2 phần bằng nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (cm)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm D ở vị trí 2 cm.

Tương tự, đoạn thẳng AC dài 10 cm.

Ta có: 10 : 2 = 5 (cm)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm E ở vị trí 5 cm.

Ta có hình vẽ:

Bumbii Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

2:

Bumbii Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

a) Vẽ đoạn thẳng MP và vẽ trung điểm A của đoạn thẳng MP.

b) Vẽ đoạn thẳng AN và vẽ trung điểm B của đoạn thẳng AN.

Lời giải:

a) Nối hai điểm M và P. Ta thấy đoạn MP bằng 4 ô vuông.

Trung điểm A của đoạn thẳng MP là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng MP và chia đoạn thẳng MP thành 2 phần bằng nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (ô vuông)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng MP là điểm A đều cách hai điểm M và P một khoảng bằng 2 ô vuông.

b) Nối hai điểm A và N. Ta thấy đoạn AN bằng 4 ô vuông.

Trung điểm B của đoạn thẳng AN là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng AN và chia đoạn thẳng AN thành 2 phần bằng nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (ô vuông)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng AN là điểm B đều cách hai điểm A và N một khoảng bằng 2 ô vuông.

Ta vẽ như sau:

Bumbii Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

3: Số?

Bumbii Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

Một cây cầu có 11 tảng đá. Chú chuột túi đang ở tảng đá ghi số 1 (như hình vẽ). Mỗi lần nhảy, chuột túi sẽ nhảy từ một tảng đá sang tảng đá ghi số liền sau nó. Vậy:

Chuột túi cần nhảy thêm  lần để đến được tảng đá chính giữa của cây cầu.

Lời giải:

Có 11 tảng đá. Tảng đá chính giữa là tảng đá số 5 (có 5 tảng đá trước số 5 và có 5 tảng đá sau số 5).

Chuột túi đang ở tảng đá ghi số 1.

Vậy chuột túi cần nhảy thêm 4 lần nữa (2, 3, 4, 5) để đến được tảng đá chính giữa của cây cầu.

Ta điền vào như sau:

Chuột túi cần nhảy thêm 4 lần để đến được tảng đá chính giữa của cây cầu.

4: Nam có một đoạn dây dài 20 cm. Bạn ấy muốn cắt một đoạn dây dài 5 cm từ đoạn dây ban đầu mà không cần dùng thước có vạch chia xăng – ti – mét. Em hãy giúp Nam tìm một cách làm.

Cách làm

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

– Gập sợi dây làm đôi sao cho hai đầu đoạn dây trùng với nhau để xác định trung điểm của sợi dây. Sau khi gấp ta được hai đoạn dây, mỗi đoạn dây dài 10 cm.

– Tiếp tục gấp đôi đoạn dây dài 10 cm sao cho hai đầu dây trùng với nhau để xác định trung điểm của sợi dây. Sau khi gấp ta được hai đoạn dây, mỗi đoạn dây dài 5 cm.

– Em tiến hành cắt để lấy được đoạn dây dài 5 cm.

Bài 16: Điểm ở giữa Bài 16: Điểm ở giữa

Xem bài giải trước: Bài 15: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x