Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tập 1

 • Bài 1: Ôn tập các số đến 1000
 • Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
 • Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ
 • Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5
 • Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3
 • Bài 6: Bảng nhân 4, bảng chia 4
 • Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường
 • Bài 8: Luyện tập chung
 • Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6
 • Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7
 • Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8
 • Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9
 • Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia
 • Bài 14: Một phần mấy
 • Bài 15: Luyện tập chung
 • Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
 • Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
 • Bài 18: Góc, góc vuông, góc không vuông
 • Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông
 • Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí
 • Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật
 • Bài 22: Luyện tập chung

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:

Website: https://bumbii.com/

Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com

Facebook: https://www.facebook.com/bumbiihome

Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiihome/