Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h1

Trả lời:

Em quan sát hình và đếm thấy bạn nam có 7 bong bóng, có 3 cái đang bay đi, còn lại 4 cái. Vậy em có phép trừ 7 – 3 = 4. Em điền vào ô trống:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h2

2: Nối (theo mẫu):

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h3

Trả lời:

Quan sát mẫu em thấy có 6 viên bi, bị gạch đi 2 viên, còn lại 4 viên, được nối với phép tính 6 – 2 = 4. Tương tự em nối như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h4

3: Số?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h5

Trả lời:

Em thực hiện phép trừ theo cột dọc rồi điền kết quả vào như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h6

4: Viết số thích hợp vào ô trống.

a) Còn lại mấy quả trứng chưa nở?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h8

b) Còn lại mấy con chim trong chuồng?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h9

Trả lời:

a) Em đếm tổng cộng có 10 con vịt và quả trứng. Có 6 con vịt đã nở rồi, em điền 6 vào ô trống thứ nhất. Còn lại 4 quả trứng chưa nở em điền vào ô trống thứ hai.

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h10

b) Tương tự em thấy có 5 con chim bay đi, và 4 con chim trong chuồng, em điền được như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h11

Tiết 2

1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h12

Trả lời:

Em thực hiện các phép trừ trong hình và điền được như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h13

2: Số?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h14

Trả lời:

Em thực hiện các phép trừ theo cột dọc và điền kết quả như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h15

3: Viết số thích hợp vào ô trống.

Có mấy gấu bông?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h16

Trả lời:
Quan sát hình em thấy có tất cả 7 con sóc và gấu bông. Em lấy 7 con trừ đi 4 con sóc em được 3 con gấu bông. Em điền như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h17

4: Viết số thích hợp vào ô trống.

Chuồng B có bao nhiêu con thỏ?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h18

Trả lời:
Quan sát hình em thấy có 7 con thỏ được cho vào hai chuồng A và B. Đã cho vào chuồng A 4 con vậy còn lại 7 – 4 = 3 con thỏ được cho vào chuồng B.

Em điền như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h19

5: Viết số thích hợp vào ô trống.

Cả hai tay cầm mấy lá cờ?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h20

Trả lời:
Quan sát hình em thấy một bên cầm 3 lá cờ, bên còn lại cầm 5 lá cờ. Cả hai tay cầm 3 +
5 = 8 lá cờ. Em điền được như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h21

Tiết 3

1: Số?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h22

Trả lời:
Em quan sát hình em đếm số viên bi không bị gạch đi, đó chính là kết quả của phép trừ ghi bên cạnh. Vậy em điền được như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h23

2: Tô màu những chú thỏ ghi phép tính có kết quả bé hơn 5.

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h24

Trả lời:
Em thực hiện các phép tính ghi trên con thỏ:

5 -1 = 4 < 5, em tô màu con thỏ ghi phép tính này.

7 – 2 = 5 = 5, em không tô.

6 – 2 = 4 < 5, em tô màu con thỏ ghi phép tính này.

7 – 3 = 4 < 5, em tô màu con thỏ ghi phép tính này.

8 – 4 = 4 < 5, em tô màu con thỏ ghi phép tính này.

9 – 4 = 5 = 5, em không tô.

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h25

3: Số?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h26

Trả lời:
Em thực hiện các phép tính trừ theo cột dọc, em điền kết quả vào bảng như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h27

4: Số?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h28

Trả lời:
Em thực hiện phép tính trừ và điền vào ô trống như sau:

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h29

5: Viết số thích hợp vào ô trống.

Đoàn tàu hỏa có 10 toa tàu chở hàng đi qua đường hầm. Biết 3 toa chở hàng đã ra khỏi đường hầm. Hỏi còn mấy toa chở hàng ở trong đường hầm?

Bumbii Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h30

Trả lời:
Để biết còn mấy toa chở hàng ở trong đường hầm em lấy tất cả toa tàu trừ đi số toa tàu đã ra khỏi đường hầm. Em điền phép tính trừ vào ô trống như sau:

Tiết 4

1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Trên đĩa có 4 quả táo.

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h31

Trả lời:
Trong dĩa có 4 quả:

Lấy đi 1 quả, em có phép tính trừ 4 – 1 = 3. Tương tự em điền được như sau:

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h32

2: Số?

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h32

Trả lời:

Em biết: một số trừ hoặc cộng cho 0 bằng chính số đó. Một số trừ đi chính nó bằng 0. Em điền được như sau:

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h33

3: Nối hai phép tính có cùng kết quả.

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h34

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính rồi ghi kết quả bên cạnh bằng bút chì, sau đó nối các kết quả giống nhau lại với nhau như sau:

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h35

4: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h36

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy có tất cả 5 con vịt, cả 5 con đều ra khỏi chuồng, nên em có phép tình trừ: 5 – 5 = 0. Vậy em điền như sau:

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h37

Tiết 5

1: a) Số?

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h38

b) Số?

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h39

Trả lời:

a) Em thực hiện các phép tính trừ và điền kết quả vào ô trống.

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h40

b) Em thực hiện các phép tính trừ theo cột dọc rồi điền kết quả vào bảng.

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h41

2: Viết tiếp vào chỗ chấm.

a) Bông hoa ghi phép tính có kết quả bé nhất là bông hoa …

b) Các bông hoa ghi phép tính có cùng kết quả là:

  • Bông hoa … và bông hoa …
  • Bông hoa … và bông hoa …
Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h42

Trả lời:

Em thực hiện tính các phép tính ghi trong các bông hoa:

A. 8 – 4 = 4

B. 7 – 2 = 5

C. 7 – 4 = 3

D. 4 – 0 = 4

E. 6 – 1 = 5

So sánh các số trên em điền được như sau.

a) Bông hoa ghi phép tính có kết quả bé nhất là bông hoa C.

b) Các bông hoa ghi phép tính có cùng kết quả là:

  • Bông hoa A và bông hoa D
  • Bông hoa B và bông hoa E

3:

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h43

a) Viết tiếp vào chỗ chấm.

Những chú mèo có cá cắn câu là: ………………………

b) Số?

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h44

Trả lời:

a) Em quan sát hình: dây câu của chú mèo nào được nối với cá là chú mèo có cá cắn câu. Em điền được như sau:

Những chú mèo có cá cắn câu là: B, D, E, G, H.

b) Em điền vào chỗ chấm như sau:

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h45

4: Khoanh vào trước cây trả lời đúng.
Có 10 con gà gồm cả gà mẹ và gà con. Có 7 gà con đang chơi ở ngoài. Hỏi có mấy gà con đang ở trong cánh gà mẹ?

A. 7 gà con

B. 3 gà con

C. 2 gà con

Trả lời:

Để biết có mấy gà con đang ở trong cánh gà mẹ, em lấy 10 trừ đi số gà con đang chơi ở ngoài. 10 -7 = 3.

Vậy em khoanh vào B. 3 gà con.

Tiết 6

1: Số?

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h46

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính cộng, trừ theo chiều mũi tên, em điền được như sau:

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h47

2: Số?

7 – 5 – 1 =

10 – 6 – 2 =

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính từ trái sang phải:

Phép tính: 7 – 5 – 1

7 – 5 = 4; 4 – 1 = 3. Vậy

7 – 5 – 1 = 3

Phép tính: 10 – 6 – 2

10 – 6 = 4; 4 -2 =2 Vậy

10 – 6 – 2 = 2

3: Viết tiếp vào ô trống.

Trên ô tô có 10 bạn, đến bến đỗ đầu tiên có 3 bạn xuống xe, đến bến đỗ thứ hai có 6 bạn xuống xe. Hỏi lúc này, có mấy bạn ở trên ô tô?

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h48

Trả lời

Trên ô tô có 10 bạn, đến bến đỗ đầu tiên có 3 bạn xuống xe, em lấy 10 – 3. Đến bến đỗ thứ hai có 6 bạn xuống xe, em trừ tiếp 10 – 3 – 6.

10 -3 = 7; 7 -6 = 1, vậy em điền như sau:

3: Nối (thoe mẫu).

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h49

Trả lời:

Em thực hiện tính các phép trừ ghi trong mỗi con mèo, sau đó nối với số ghi trên con cá như sau:

Bumbii Giải bài tập toán lớp 1 h50

Bài 11: Phép trừ trong phạm Bài 11: Phép trừ trong phạm

Xem bài giải trước: Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10
Xem bài giải tiếp theo: Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-1-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/ 

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x