Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Đếm rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h1

Trả lời:

Em đếm số quả ở mỗi câu và điền vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h2

2: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h3

Trả lời:

Ở hình a: một bên có 2 cây kem, một bên có 1 cây kem, em đếm tất cả có 3 cây kem, em được phép tính: 2 + 1 = 3. Em làm tương tự hình b. Em điền được như sau.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h4

3: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h5

Trả lời:

Quan sát mẫu em thấy: tổng hai số ở hai ô vuông dưới bằng số ghi ở ô vuông trên. Vậy em điền được như sau:

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h6

Tiết 2:

1: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h7

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính cộng và điền được như sau:

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h8

2: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h9

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính cộng và điền được như sau:

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h10

3: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h11
Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h12

Trả lời:

Em quan sát hình và đếm các đồ vật có trong hình, sau đó điền vào ô trống như sau:

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h13
Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h14

4: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h15

Trả lời:

Em điền số vào ô trống sao cho tổng bằng 6 như sau:

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h16

Tiết 3

1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h17

Trả lời:

Ở hình a em đếm có tổng 6 con vịt, hình b có 8 quả nên em điền như sau:

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h18

2: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 51 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h19

Trả lời:

Ở hình a em thấy có 3 con chim đang đậu và 4 con chim đang bay tới, em được phép tính: 3 + 4 = 7.

Ở hình b em thấy có 5 chiếc xe đậu và 3 chiếc xe đang chạy tới, em được phép tính: 5 + 3 = 8.

Em điền như sau:

3: Nối (theo mẫu).

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h20

Trả lời:

Em thực hiện các phép cộng ghi trên con ong để được kết quả và nối với số ghi trên bông hoa như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h21

4: Số?

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h22

Trả lời:

Em thực hiện các phép cộng ghi trên đường đi và diền kết quả vào các ô trống như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h23

Tiết 4

1: Nối (theo mẫu).

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h24

Trả lời:

Em nối như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h25

2: Số?

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h26

Trả lời:

Em thực hiện phép tính cộng và điền kết quả vào ô trống như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h27

3: Số?

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h28

Trả lời:

Em thực hiện phép tính cộng và điền kết quả vào ô trống như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h29

4: Tô màu đỏ vào ô ghi phép tính có kết quả bằng 5, màu vàng vào ô ghi phép tính có kết quả bằng 6, màu nâu vào ô ghi phép tính có kết quả bằng 7.

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h30

Trả lời:

Em thực hiện phép tính cộng được các kết quả bằng 5, 6, và 7, sau đó em tô màu theo yêu cầu đề bài.

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h31

Tiết 5

1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h32

Trả lời:

Em đếm tổng số nấm có trong mỗi hình, đó chính là kết quả của phép tính cộng ghi cạnh mỗi hình. Vậy em điền như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h33

2: Số?

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h34

Trả lời:

Em thực hiện phép tính cộng và điền kết quả vào ô trống như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h35

3: Viết phép cộng thích hợp (theo mẫu).

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h36

Trả lời:

Em quan sát hình ở câu b, em thấy mỗi bên có 5 bạn đang chơi kéo co, em đếm tổng có 10 bạn, vậy em có phép tính: 5 + 5 = 10.

Tương tự hình ở câu c, trông chậu có 8 con cá, bạn gái đang cho thêm 2 con cá vào, tổng cộng có 10 con cá, vậy em có phép tính: 8 + 2 = 10. Em điền như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h37

4: Số?

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h38

Trả lời:

Em thực hiện phép cộng theo chiều mũi tên, em điền kết quả vào ô trống như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h39

Tiết 6

1: Nối (theo mẫu).

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h40

Trả lời:

Quan sát mầu em thấy 9 + 1 được nối với 1 + 9, vậy 4 + 6 được nối với 6 + 4, tương tự em nối được như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h41

2: Số?

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h42

Trả lời:

Em thực hiện phép cộng rồi điền kết quả vào chỗ chấm như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h43

3: a) Số?

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h44

b) Tính (theo mẫu).

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h45
5 + 4 + 1 = …………………3 + 4 + 1 = …………………
2 + 5 + 2 = …………………7 + 3 +0 = …………………

Trả lời:

a) Em thực hiện phép tính cộng theo chiều mũi tên, em điền được như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h46

b) Em thực hiện phép tính cộng từ trái sang phải như sau:

5 + 4 + 1 em nhẩm 5 + 4 = 9; 9 + 1 = 10. Tương tự các phép tính khác, em điền được như sau:

5 + 4 + 1 = 9 + 1 = 103 + 4 + 1 = 7 + 1 = 8
2 + 5 + 2 = 7 + 2 = 97 + 3 +0 = 10 + 0 = 10

4: Tô màu đỏ và quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 9, màu xanh và quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10.

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h47

Trả lời:

Em thực hiện tính cách phép tính cộng ghi trên quả bóng:

6 + 3 = 9; 2 + 7 = 9; 8 + 1 = 9; 5 + 4 = 9, em tô màu đỏ.

3 + 7 = 10; 9 + 1 = 10; 2 + 8 = 10; 4 + 6 = 10, em tô màu xanh.

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h48

5: Số?

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h49

Trả lời:

Quan sát hình em thấy tổng hai số ghi ở hai ô dưới bằng số ghi ở ô liền trên.

Vậy ô trống thứ nhất phía dưới là: 1 + 3 = 4.

Ô trống thứ 2 là: 2 + 4 = 6.

Ô trống trên cùng là: 4 + 6 = 10.

Em điền như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h50

Bài 10: Phép cộng trong Bài 10: Phép cộng trong

Xem bài giải trước: Bài 9: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-1-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/ 

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x