Bài 10: Trang trình chiếu của em

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 9: Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 8: Làm quen với thư mục

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Ôn tập học kì I

Ôn tập học kì I – trang 22 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Bài 7: Sắp xếp dễ tìm

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Bài 6: Xem tin và giải trí trên Internet

Chủ đề B: Máy tính và Internet – Bài 6: Xem tin và giải trí trên…

Continue Reading

Bài 5: Tập gõ bàn phím

Chủ đề: Máy tính và em – Bài 5. Tập gõ bàn phím – trang 13…

Continue Reading

Bài 7. Thực hành tạo chương trình của em

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Continue Reading

Bài 6. Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Continue Reading

Bài 5. Tạo chương trình có nhân vật chuyển động

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Continue Reading