Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Bài 1. Hệ điều hành

Bài Hệ điều hành SGK trang 5 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Continue Reading

Bài 16. Tin học với nghề nghiệp SGK

Bài 16. Tin học với nghề nghiệp SGK 8 trang 91 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 15. Gỡ lỗi SGK

Bài 15. Gỡ lỗi SGK 8 trang 86 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri…

Continue Reading

Bài 14. Cấu trúc điều khiển SGK

Bài 14. Cấu trúc điều khiển SGK 8 trang 80 Tin Học lớp 8 – Kết…

Continue Reading

Bài 13. Biểu diễn dữ liệu SGK

Bài 13. Biểu diễn dữ liệu SGK 8 trang 76 Tin Học lớp 8 – Kết…

Continue Reading

Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình SGK

Từ thuật toán đến chương trình SGK 8 trang 73 Tin Học lớp 8 – Kết…

Continue Reading

Bài 11b. Thực hành tổng hợp SGK

Bài thực hành tổng hợp SGK 8 trang 70 Tin Học lớp 8 – Kết Nối…

Continue Reading

Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh SGK

Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh SGK 8 trang 66 Tin Học…

Continue Reading

Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh SGK

Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh SGK 8 trang 62 Tin Học lớp…

Continue Reading