Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh SGK

Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh SGK 8 trang 56 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu SGK

Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu SGK 8 trang 51 Tin Học…

Continue Reading

Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu SGK

Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu SGK 8 trang 46 Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản SGK

Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản SGK 8 trang 42 Tin Học…

Continue Reading

Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản SGK

Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản…

Continue Reading

Bài 7. Trực quan hoá dữ liệu SGK

Bài 7. Trực quan hoá dữ liệu SGK 8 trang 32 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu SGK

Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu SGK 8 trang 27 Tin Học lớp 8…

Continue Reading

Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SGK

Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SGK 8 trang 21…

Continue Reading

Bài 1. Lược sử công cụ tính toán SBT

Bài 1. Lược sử công cụ tính toán SBT 8 trang 5 Tin Học lớp 8…

Continue Reading

Bài 4. Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số SGK

Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số SGK 8 trang…

Continue Reading