Bài 10A. Trình bày trang chiếu SGK

Trình bày trang chiếu SGK 8 trang 47 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng…

Continue Reading

Bài 9A. Trình bày văn bản SGK

Trình bày văn bản SGK 8 trang 24 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng…

Continue Reading

Bài 8A. Thêm hình minh hoạ cho văn bản SGK

Thêm hình minh hoạ cho văn bản SGK 8 trang 36 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 7. Tạo, chỉnh sửa biểu đồ SGK

Tạo, chỉnh sửa biểu đồ SGK 8 trang 30 Tin Học lớp 8 – Chân Trời…

Continue Reading

Bài 6. Sắp xếp, lọc dữ liệu SGK

Sắp xếp, lọc dữ liệu SGK 8 trang 24 Tin Học lớp 8 – Chân Trời…

Continue Reading

Bài 5. Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức SGK

Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức SGK 8 trang 20 Tin…

Continue Reading

Bài 4. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số SGK

Sử dụng công nghệ kĩ thuật số SGK 16 trang 20 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 3. Thông tin với giải quyết vấn đề SGK

Thông tin với giải quyết vấn đề SGK 8 trang 14 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 2. Thông tin trong môi trường số SGK

Bài thông tin trong môi trường số SGK 8 trang 11 Tin Học lớp 8 –…

Continue Reading

Bài 1. Lịch sử phát triển máy tính SGK

Lịch sử phát triển máy tính SGK 8 trang 5 Tin Học lớp 8 – Chân…

Continue Reading