Bài 16. Tin học và nghề nghiệp SGK

Tin học và nghề nghiệp SGK 8 trang 99 Tin Học lớp 8 – Chân Trời…

Continue Reading

Bài 15. Gỡ lỗi chương trình SGK

Gỡ lỗi chương trình SGK 8 trang 95 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng…

Continue Reading

Bài 14. Cấu trúc lặp SGK

Cấu trúc lặp SGK 8 trang 90 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo,…

Continue Reading

Bài 13. Cấu trúc rẽ nhánh SGK

Cấu trúc rẽ nhánh SGK 8 trang 84 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng…

Continue Reading

Bài 12. Thuật toán, chương trình máy tính SGK

Thuật toán, chương trình máy tính SGK 8 trang 79 Tin Học lớp 8 – Chân…

Continue Reading

Bài 11B. Tẩy, tạo hiệu ứng cho ảnh SGK

Tẩy, tạo hiệu ứng cho ảnh SGK 8 trang 74 Tin Học lớp 8 – Chân…

Continue Reading

Bài 10B. Xoay, cắt, thêm chữ vào ảnh SGK

Xoay, cắt, thêm chữ vào ảnh SGK 8 trang 68 Tin Học lớp 8 – Chân…

Continue Reading

Bài 9B. Ghép ảnh SGK

Ghép ảnh SGK 8 trang 62 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo, mời…

Continue Reading

Bài 8B. Xử lí ảnh SGK

Xử lí ảnh SGK 8 trang 57 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo,…

Continue Reading

Bài 11A. Sử dụng bản mẫu SGK

Sử dụng bản mẫu SGK 8 trang 53 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng…

Continue Reading