Giải Bài tập SGK Tin Học Lớp 6 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Bài 2. Xử lí thông tin

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet

Bài 4. Mạng máy tính

Bài 5. Internet

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 8. Thư điện tử

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học

Bài 10. Sơ đồ tư duy

Bài 11. Định dạng văn bản

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ lưu niệm

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 15. Thuật toán

Bài 16. Các cấu trúc điều khiển

Bài 17. Chương trình máy tính