Bài tập cuối chương VI

Bài tập cuối chương \(VI\) trang \(131\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(1\) Chân…

Đọc bài

Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu

Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu trang…

Đọc bài

Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu trang…

Đọc bài

Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ trang…

Đọc bài

Bài 1. Số gần đúng và sai số

Bài \(1\). Số gần đúng và sai số trang \(111\) Sách bài tập Toán lớp \(10\)…

Đọc bài

Bài tập cuối chương V

Bài tập cuối chương \(V\) trang \(101\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(1\) Chân…

Đọc bài

Bài 4. Tích vô hướng của hai vectơ

Bài \(4\). Tích vô hướng của hai vectơ trang \(97\) Sách bài tập Toán lớp \(10\)…

Đọc bài

Bài 3. Tích của một số với một vectơ

Bài \(3\). Tích của một số với một vectơ trang \(95\) Sách bài tập Toán lớp…

Đọc bài

Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ trang \(91\) Sách bài tập Toán lớp \(10\)…

Đọc bài

Bài 1. Khái niệm vectơ

Bài \(1\). Khái niệm vectơ trang \(88\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(1\) Chân…

Đọc bài