Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23

Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23 trang 120 SGK toán lớp 1…

Continue Reading

Bảng các số từ 1 đến 100

Bảng các số từ 1 đến 100 trang 116 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời…

Continue Reading

Các số đến 100

Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Đề…

Continue Reading

So sánh các số

So sánh các số trang 107 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Đề…

Continue Reading

Các số đến 40

Các số đến 40 trang 104 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Đề…

Continue Reading

Chục – Đơn vị

Chục – Đơn vị trang 102 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Mời…

Continue Reading

Các phép tính dạng 30 + 20, 50 – 20

Các phép tính dạng 30 + 20, 50 – 20 trang 101 SGK toán lớp 1…

Continue Reading

Chục – Số tròn chục

Chục – Số tròn chục trang 98 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 96 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Chiếc đồng hồ của em

Chiếc đồng hồ của em trang 92 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading