Bài 71 Ôn tập phép nhân, phép chia

Bài 71 Ôn tập phép nhân, phép chia trang 111 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Nối (theo mẫu).

Mỗi nhóm con vật có bao nhiêu cái chân?

Trả lời: 

Quan sát ảnh: em thấy trong hình mỗi con nhện có 8 chân, 3 con nhện có số cái chân là: 8 × 3 = 24

Tương tự:

Nhóm con vịt mỗi con có 2 chân, 5 con vịt có số cái chân là: 2 × 5 = 10

Nhóm con thỏ mỗi con có 4 chân, 3 con thỏ có số cái chân là: 4 × 3 = 12

Nhóm con bọ rùa mỗi con có 6 chân, 4 con bọ rùa có số cái chân là: 6 × 4 = 24

Vậy em nối như sau:

2: Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu).

Mẫu: 6 × 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 × 4 = 24

a) 4 × 5 = ………………… = ………… Vậy 4 × 5 = ……
b) 4 × 6 = ………………… = ………… Vậy 4 × 6 = ……
c) 10 × 3 = ……………………. = ………… Vậy 10 × 3 = ……

Trả lời: 

Quan sát mẫu em thấy, 6 x 4 là số 6 được lấy 4 lần, em được phép cộng 6 + 6 + 6 + 6 = 24.

Tương tự em làm như sau:

a) 4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20. Vậy 4 × 5 = 20
b) 4 × 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24. Vậy 4 × 6 = 24
c) 10 × 3 = 10 + 10 + 10 = 30. Vậy 10 × 3 = 30

3: Viết phép chia thích hợp vào ô trống (theo mẫu). 

Trả lời: 

Quan sát mẫu em thấy, từ phép nhân chúng ta viết thành hai phép chia tương ứng, em điền như sau:

Phép chia thứ nhất: lấy tích chia cho số hạng thứ nhất bằng thương là số hạng thứ hai.

Phép chia thứ hai: lấy tích chia cho số hạng thứ hai bằng thương là số hạng thứ nhất.

4: Có 12 kg đường chia đều vào 2 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam đường?

Trả lời: 

Muốn tìm mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam đường, ta thấy tổng số ki-lô-gam đường chia cho số túi: 12 : 2 = 6 (kg). Em trình bày cách giải như sau:

Bài giải

Mỗi túi có số ki-lô-gam đường là:

12 : 2 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg đường.

5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Mỗi lọ có 5 bông hồng và 2 bông cúc. Hỏi 6 lọ hoa như thế có: 

a) Bao nhiêu bông hoa hồng?

A. 25 bôngB. 30 bôngC. 25 bông

b) Bao nhiêu bông cúc?

A. 14 bôngB. 12 bôngC. 10 bông

Trả lời:

Mỗi lọ có 5 bông hồng, vậy 6 lọ hoa như thế tức là số 5 được lấy 6 lần, em có phép nhân: 5 × 6 = 30 (bông hồng)

Mỗi lọ có 2 bông cúc, vậy 6 lọ hoa như thế tức là số 2 được lấy 6 lần, em có phép nhân: 2 × 6 = 12 (bông cúc)

Vậy em chọn đáp án như sau:

a) Có 30 bông hồng, em khoanh vào đáp án B

b) Có 12 bông cúc, em khoanh vào đáp án B

Tiết 2

1: Số?

a)

Thừa số222555
Thừa số678459
Tích

b)

Số bị chia121416153045
Số chia222555
Thương

Trả lời:

a) Em thực hiện phép nhân theo cột dọc 6 x 2 = 12, tương tự em điền kết quả như sau:

Thừa số222555
Thừa số678459
Tích121416202545

b) Em thực hiện phép nhân theo cột dọc 12 : 2 = 6, tương tự em điền kết quả như sau:

Số bị chia121416153045
Số chia222555
Thương678369

2: Nối (theo mẫu).

Mỗi chìa khóa mở được ổ khóa nào?

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính ghi trên ở khóa và chìa khóa:

12 : 2 = 6 ; 2 × 3 = 6 ; 2 ×   4 = 8 ; 40 : 5 = 8 ; 10 : 2 = 5 ; 5 ×   1 = 5 ; 2 ×  5 = 10 ; 20 : 2 = 10 ; 20 : 5 = 4 ; 2 ×  2 = 4

Em nối như sau:

Bài 3 Trang 113 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Trả lời: 

Em thực hiện phép tính bắt đầu từ ô vuông có số 2 lần lượt theo các chiều mũi tên. Kết quả của từng phép tính sẽ được điền vào ô vuông tương ứng, nên em điền các số vào ô trống như sau:

4: Mỗi chuyến hàng chở vào miền Trung giúp đỡ Đồng bào bị lũ lụt có 5 ô tô chở hàng. Hỏi 3 chuyến hàng như vậy có bao nhiêu ô tô chở hàng?

Trả lời:

Em thấy mỗi chuyến hàng chở vào miền Trung giúp đỡ Đồng bào bị lũ lụt có 5 ô tô chở hàng, vậy muốn tìm 3 chuyến hàng như vậy có bao nhiêu ô tô chở hàng em thực hiện phép tính nhân như sau: 5 × 3 = 15 (ô tô). Em trình bày bài giải như sau:

Bài giải

3 chuyến hàng như vậy có số ô tô chở hàng là:

5 × 3 = 15 (ô tô)

Đáp số: 15 ô tô.

5: Cứ 5 thanh tre dài bằng nhau, Rô-bốt đan được một ngôi sao 5 cánh. Hỏi phải dùng bao nhiêu thanh tre như vậy để đan được 4 ngôi sao 5 cánh?

Trả lời: 

Em thấy, cứ 5 thanh tre dài bằng nhau, Rô-bốt đan được một ngôi sao 5 cánh, vậy để tìm số thanh tre dùng để đan 4 ngôi sao 5 cánh ta thực hiện phép tính nhân: 5 × 4 = 20 (thanh tre). Em trình bày lời giải như sau:

Bài giải

Số thanh tre cần dùng để đan được 4 ngôi sao 5 cánh là:

5 × 4 = 20 (thanh tre)

Đáp số: 20 thanh tre.

Tiết 3

1: Số?

a) 

b)

Trả lời:

a) Em thực hiện phép nhân theo cột dọc, em được kết quả như sau:

b) Em thực hiện phép chia theo cột dọc, em được kết quả như sau:

2: Thỏ vào được chuồng khi kết quả của phép tính ghi trên thỏ bằng số ghi ở chuồng đó.

a) Nối mỗi con thỏ với chuồng nó được vào (theo mẫu).

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Chuồng nào có nhiều thỏ được vào nhất?

A. Chuồng 6B. Chuồng 5C. Chuồng 10

Trả lời:

a) Để tìm chuồng cho thỏ, em thực hiện từng phép tính ở từng con thỏ rồi nối vào chuồng có kết quả tương ứng.

10 : 2 = 5; 5 × 1 = 5; 2 × 3 = 6; 2 × 5 = 10; 50 : 5 = 10; 30 : 5 = 6; 20 : 2 = 10; 20 : 4 = 5; 3 × 2 = 6

Em nối như sau:

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Em tìm số thỏ ở từng chuồng, chuồng 6 có 4 con thỏ, chuồng 5 có 3 con thỏ, chuồng 10 có 3 con thỏ.

Vậy chuồng 6 có nhiều thỏ được vào nhất. Em khoanh vào đáp án A

3: Số?

Trả lời:

Em thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải, kết quả em sẽ điền vào ô trống tương ứng

Em điền như sau:

4: Trong nhà để xe có 10 xe máy. Hỏi có tất cả bao nhiêu bánh xe máy?

Trả lời:

Mỗi xe máy có 2 bánh xe, vậy muốn tìm 10 xe máy có bao nhiêu bánh xe, em thực hiện phép tính nhân: 2 × 10 = 20 (bánh xe). Em trình bày bài giải như sau:

Bài giải

Có tất cả số bánh xe máy là:

2 × 10 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe.

5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong chuồng có cả gà và thỏ. Biết cả gà và thỏ có 10 cái chân và số gà nhiều hơn số thỏ. Hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà?

A. 6 con gàB. 3 con gàC. 2 con gà

Trả lời: 

Em xem xét từng đáp án:

A. 6 con gà tức là sẽ có 2 x 6 = 12 cái chân, mà đề bài cho biết cả gà và thỏ có 10 cái chân, vậy em không chọn đáp án này.

B. 3 con gà tức là sẽ có 3 x 2 = 6 cái chân, còn lại 10 -6 = 4 chân, vậy có 1 con thỏ. Đáp án này đúng vì số gà nhiều hơn số thỏ (3 > 1).

C. 2 con gà tức là 2 x 2 = 4 cái chân, còn lại 10 – 4 = 6. mà 1 con thỏ có 4 cái chân, dư ra 2 cái chân. Vậy đáp án này không đúng.

Vậy trong chuồng có 3 con gà. Em khoanh vào đáp án B.

Bài 71 Ôn tập phép nhân Bài 71 Ôn tập phép nhân

Xem bài giải trước: Bài 70. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 72. Ôn tập hình học
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x