Bài 7. Nhân, chia phân thức

Chương 1 – Bài 7. Nhân, chia phân thức trang 25 sách bài tập toán lớp 8 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

1. Thực hiện các phép nhân phân thức sau:

a) \(\displaystyle\frac{3}{5a}.\displaystyle\frac{2b}{5};\)    

b) \(\displaystyle\frac{2a}{3}.\displaystyle\frac{6}{4b};\)

c) \(\displaystyle\frac{a^2}{15}.\displaystyle\frac{5}{a};\)

d) \(\displaystyle\frac{18}{a^3}.\displaystyle\frac{a^2}{30a}.\)

Giải

a) \(\displaystyle\frac{3}{5a}.\displaystyle\frac{2b}{5} = \displaystyle\frac{3.2b}{5a.5} = \displaystyle\frac{6b}{25a}.\)  

b) \(\displaystyle\frac{2a}{3}.\displaystyle\frac{6}{4b} = \displaystyle\frac{2a.6}{3.4b} = \displaystyle\frac{2a.3.2}{3.2.2b} = \displaystyle\frac{a}{b}.\)

c) \(\displaystyle\frac{a^2}{15}.\displaystyle\frac{5}{a} = \displaystyle\frac{a.a.5}{3.5.a} = \displaystyle\frac{a}{3}.\)

d) \(\displaystyle\frac{18}{a^3}.\displaystyle\frac{a^2}{30a} = \displaystyle\frac{18.a^2}{a^3.30a} = \displaystyle\frac{6.3.a^2}{a^2.a.6.5a} = \displaystyle\frac{3}{5a^2}.\)

\(\)

2. Thực hiện các phép nhân phân thức sau:

a) \(\displaystyle\frac{5x}{4y}.\displaystyle\frac{6y}{5x^2};\)

b) \(\displaystyle\frac{3x^2}{21y^2}.(-7y);\)

c) \(12xy.\displaystyle\frac{1}{18xy^3};\)

d) \(\displaystyle\frac{-6x}{5y}.\displaystyle\frac{10y^2}{-8x^3}.\)

Giải

a) \(\displaystyle\frac{5x}{4y}.\displaystyle\frac{6y}{5x^2} = \displaystyle\frac{5x.6y}{4y.5x^2} = \displaystyle\frac{5x.3.2y}{2.2y.5x.x} = \displaystyle\frac{3}{2x}.\)

b) \(\displaystyle\frac{3x^2}{21y^2}.(-7y) = \displaystyle\frac{3x^2.(-7y)}{21y^2}\) \(= \displaystyle\frac{3x^2.(-7y)}{3.7.y.y} = \displaystyle\frac{-x^2}{y}.\)

c) \(12xy.\displaystyle\frac{1}{18xy^3} = \displaystyle\frac{12xy.1}{18xy^3}\) \(= \displaystyle\frac{2.6xy}{3.6xy.y^2} = \displaystyle\frac{2}{3y^2}.\)

d) \(\displaystyle\frac{-6x}{5y}.\displaystyle\frac{10y^2}{-8x^3} = \displaystyle\frac{-6x.10y^2}{5y.(-8x^3)}\) \(= \displaystyle\frac{-3.2x.5y.y.2}{5y.(-2x).4x^2} = \displaystyle\frac{3y}{2x^2}.\)

\(\)

3. Tính:

a) \(\displaystyle\frac{x^2-2xy}{y}.\displaystyle\frac{y^2}{x};\)

b) \(\displaystyle\frac{x^2-9y^2}{3xy^2}.\displaystyle\frac{xy}{x + 3y};\)

c) \(\displaystyle\frac{1-x^2}{2x + 4y}.\displaystyle\frac{x^2 + 4xy + 4y^2}{3-3x};\)

d) \(\displaystyle\frac{x^3-y^3}{x + y}.\displaystyle\frac{x^2-y^2}{x^2 + xy + y^2}.\)

Giải

a) \(\displaystyle\frac{x^2-2xy}{y}.\displaystyle\frac{y^2}{x} = \displaystyle\frac{x(x-2y).y^2}{y.x}\) \(= y(x-2y).\)                               

b) \(\displaystyle\frac{x^2-9y^2}{3xy^2}.\displaystyle\frac{xy}{x + 3y}\) \(= \displaystyle\frac{(x-3y)(x + 3y)xy}{3xy^2(x + 3y)}\) \(= \displaystyle\frac{x-3y}{3y}.\)                   

c) \(\displaystyle\frac{1-x^2}{2x + 4y}.\displaystyle\frac{x^2 + 4xy + 4y^2}{3-3x}\) \(= \displaystyle\frac{(1-x)(1 + x){(x + 2y)}^2}{2(x + 2y)3(1-x)}\) \(= \displaystyle\frac{(1 + x)(x + 2y)}{6}.\)          

d) \(\displaystyle\frac{x^3-y^3}{x + y}.\displaystyle\frac{x^2-y^2}{x^2 + xy + y^2}\) \(= \displaystyle\frac{(x-y)(x^2 + xy + y^2)(x-y)(x + y)}{(x + y)(x^2 + xy + y^2)}\) \(= {(x-y)^2}.\)

\(\)

4. Thực hiện các phép chia phân thức sau:

a) \(\displaystyle\frac{5x}{6y}:\displaystyle\frac{10x^2}{9};\)

b) \(\displaystyle\frac{-xy}{8}:\displaystyle\frac{x^2}{4y};\)

c) \(\displaystyle\frac{7}{9x^2}:\displaystyle\frac{-14y}{3x^3};\)

d) \(\displaystyle\frac{3x}{2y}:(6x^2y^2).\)

Giải

a) \(\displaystyle\frac{5x}{6y}:\displaystyle\frac{10x^2}{9} = \displaystyle\frac{5x}{6y}.\displaystyle\frac{9}{10x^2}\) \( = \displaystyle\frac{3}{4xy}.\)

b) \(\displaystyle\frac{-xy}{8}:\displaystyle\frac{x^2}{4y} = \displaystyle\frac{-xy}{4.2}.\displaystyle\frac{4y}{x.x}\) \( = \displaystyle\frac{-y^2}{2x}.\)

c) \(\displaystyle\frac{7}{9x^2}:\displaystyle\frac{-14y}{3x^3} = \displaystyle\frac{7}{3.3x^2}.\displaystyle\frac{3x^2.x}{-2.7y}\) \(= \displaystyle\frac{-x}{6y}.\)

d) \(\displaystyle\frac{3x}{2y}:(6x^2y^2) = \displaystyle\frac{3x}{2y}.\displaystyle\frac{1}{6x^2y^2}\) \( = \displaystyle\frac{1}{4xy^3}.\)

\(\)

5. Tính:

a) \(\displaystyle\frac{x^2-5x}{4y^2}:\displaystyle\frac{5x}{2y};\)

b) \(\displaystyle\frac{x^2-1}{y}:\displaystyle\frac{x + 1}{y^2};\)

c) \((x^2-2xy):\displaystyle\frac{5x-10y}{x};\)                                  

d) \(\displaystyle\frac{x^2-x}{x-y}:(x^2 + xy);\)

e) \((16-x^2):(x^2-4x);\)

g) \(\displaystyle\frac{4y^2-x^2}{x^2 + 2xy + y^2}:\displaystyle\frac{x-2y}{2x^2 + 2xy}.\)

Giải

a) \(\displaystyle\frac{x^2-5x}{4y^2}:\displaystyle\frac{5x}{2y}\) \(= \displaystyle\frac{x(x-5)}{2.2y.y}.\displaystyle\frac{2y}{5x}\) \(= \displaystyle\frac{x-5}{10y}.\)

b) \(\displaystyle\frac{x^2-1}{y}:\displaystyle\frac{x + 1}{y^2}\) \(= \displaystyle\frac{(x-1)(x + 1)}{y}.\displaystyle\frac{y.y}{x + 1}\) \(= y(x-1).\)

c) \((x^2-2xy):\displaystyle\frac{5x-10y}{x}\) \(= x(x-2y).\displaystyle\frac{x}{5(x-2y)}\) \(= \displaystyle\frac{x^2}{5}.\)

d) \(\displaystyle\frac{x^2-x}{x-y}:(x^2 + xy)\) \(= \displaystyle\frac{x(x-1)}{x-y}.\displaystyle\frac{1}{x(x + y)}\) \(= \displaystyle\frac{x-1}{x^2-y^2}.\)

e) \((16-x^2):(x^2-4x)\) \(= \displaystyle\frac{(4-x)(4 + x)}{x(x-4)}\) \(= \displaystyle\frac{-x-4}{x}.\)

g) \(\displaystyle\frac{4y^2-x^2}{x^2 + 2xy + y^2}:\displaystyle\frac{x-2y}{2x^2 + 2xy}\) \(= \displaystyle\frac{(2y-x)(2y + x)}{{(x + y)}^2}.\displaystyle\frac{2x(x + y)}{x-2y}\) \( = \displaystyle\frac{-2x(x + 2y)}{x + y}.\)

\(\)

6. Năm ngoái, trên diện tích a (ha) nông trại thu hoạch được m (tấn) khoai lang. Năm nay so với năm ngoái, nông trại giảm 3 ha diện tích trồng khoai lang, nhưng nhờ cải tiến kĩ thuật, sản lượng khoai lang tăng thêm 4 tấn.

a) Năng suất khoai lang của nông trại năm nay gấp bao nhiêu lần so với năm ngoái? (Trả lời dưới dạng một phân thức.)

b) Tính giá trị của phân thức tìm được ở câu a) với a = 13 và m = 156.

Giải

a) Năng suất trồng khoai năm ngoái là: \(P=\displaystyle\frac{m}{a}\) (tấn/ha).

Năng suất trồng khoai năm nay là: \(P’=\displaystyle\frac{m + 4}{a-3}\) (tấn/ha).

Năng suất khoai lang của nông trại năm nay gấp số lần so với năm ngoái là: \(\displaystyle\frac{P’}{P}=\displaystyle\frac{m + 4}{a-3}:\displaystyle\frac{m}{a} = \displaystyle\frac{a(m + 4)}{m(a-3)}.\)

b) Với \(a = 13\) và \(m = 156\) ta có: \(\displaystyle\frac{P’}{P}=\displaystyle\frac{13.(156 + 4)}{156.(13-3)} = \displaystyle\frac{13.160}{156.10} = \displaystyle\frac{4}{3}.\)

\(\)

7. Thu gọn các biểu thức sau:

a) \(\displaystyle\frac{16-a^2}{a^2 + 8a + 16}:\displaystyle\frac{a-4}{2a + 4}.\displaystyle\frac{a + 4}{a + 2};\)

b) \(\displaystyle\frac{a^2-ab + b^2}{b^2-a^2}.\displaystyle\frac{a + b}{a^2 + b^3}:\displaystyle\frac{a + b}{a-b};\)

c) \(\left( {\displaystyle\frac{2a}{a-2}-\displaystyle\frac{a}{a + 2}} \right).\displaystyle\frac{a^2-4}{a};\)

d) \(\left( {\displaystyle\frac{1}{a^2}-\displaystyle\frac{1}{ab}} \right).\displaystyle\frac{ab^2}{a-b}.\)

Giải

a) \(\displaystyle\frac{16-a^2}{a^2 + 8a + 16}:\displaystyle\frac{a-4}{2a + 4}.\displaystyle\frac{a + 4}{a + 2}\)

\( = \displaystyle\frac{(a + 4)(4-a)}{{(a + 4)}^2}.\displaystyle\frac{2(a + 2)}{a-4} .\displaystyle\frac{a+4}{a+2}= -2.\)

b) \(\displaystyle\frac{a^2-ab + b^2}{b^2-a^2}.\displaystyle\frac{a + b}{a^2 + b^3}:\displaystyle\frac{a + b}{a-b}\)

\( = \displaystyle\frac{a^2-ab + b^2}{(b-a)(b + a)}.\displaystyle\frac{a + b}{(a + b)(a^2-ab + b^2)}.\displaystyle\frac{a-b}{a + b}\)

\( = \displaystyle\frac{-1}{{(b + a)}^2}.\)

c) \(\left( {\displaystyle\frac{2a}{a-2}-\displaystyle\frac{a}{a + 2}} \right).\displaystyle\frac{a^2-4}{a}\)

\(=\displaystyle\frac{2a}{a-2}.\displaystyle\frac{a^2-4}{a}-\displaystyle\frac{a}{a + 2}.\displaystyle\frac{a^2-4}{a}\)

\(=\displaystyle\frac{2a}{a-2}.\displaystyle\frac{(a+2)(a-2)}{a}-\displaystyle\frac{a}{a + 2}.\displaystyle\frac{(a+2)(a-2)}{a}\)

\(=2(a+2)-(a-2)\)

\(=2a+4-a+2= a + 6.\)

d) \(\left( {\displaystyle\frac{1}{a^2}-\displaystyle\frac{1}{ab}} \right).\displaystyle\frac{ab^2}{a-b} = \displaystyle\frac{b-a}{a^2b}.\displaystyle\frac{ab^2}{a-b} = \displaystyle\frac{-b}{a}.\)

\(\)

8. Tính:

a) \(\left( {\displaystyle\frac{1}{y} + \displaystyle\frac{2}{x-y}} \right)\left( {x-\displaystyle\frac{x^2 + y^2}{x + y}} \right);\)

b) \(\left( {\displaystyle\frac{x}{x + 1} + 1} \right):\left( {1-\displaystyle\frac{3x^2}{1-x^2}} \right).\)

Giải

a) \(\left( {\displaystyle\frac{1}{y} + \displaystyle\frac{2}{x-y}} \right)\left( {x-\displaystyle\frac{x^2 + y^2}{x + y}} \right)\)

\( = \displaystyle\frac{x-y + 2y}{y\left( {x-y} \right)}.\displaystyle\frac{x\left( {x + y} \right)-x^2-y^2}{x + y}\)

\( = \displaystyle\frac{x + y}{y\left( {x-y} \right)}.\displaystyle\frac{xy-y^2}{x + y}\)

\( = \displaystyle\frac{\left( {x + y} \right)y\left( {x-y} \right)}{y\left( {x-y} \right)\left( {x + y} \right)} = 1\)

b) \(\left( {\displaystyle\frac{x}{x + 1} + 1} \right):\left( {1-\displaystyle\frac{3x^2}{1-x^2}} \right)\)

\( = \displaystyle\frac{x + x + 1}{x + 1}:\displaystyle\frac{1-x^2-3x^2}{1-x^2}\)

\(= \displaystyle\frac{2x + 1}{x + 1}.\displaystyle\frac{1-x^2}{1-4x^2}\)

\( = \displaystyle\frac{(2x + 1)(1+x)(1-x)}{(x + 1)(1 + 2x)(1-2x)} = \displaystyle\frac{x-1}{2x-1}.\)

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 6. Công, trừ phân thức

Xem bài giải tiếp theo: Bài tập cuối chương 1

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x