Bài 6. Sắp xếp, lọc dữ liệu SBT

Sắp xếp, lọc dữ liệu SBT trang 26 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học. Bài 6. Sắp xếp, lọc dữ liệu.

Bài tập

Câu 1

Để sắp xếp dữ liệu ở một cột theo thứ tự giảm dần em sử dụng nút lệnh nào dưới đây?

A. .

B. .

C. .

D. .

Đáp án: Phương án C. .

Câu 2

Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự để thực hiện sắp xếp dữ liệu ở một cột?

a) Chọn  hoặc  để sắp xếp theo thứ tự giá trị dữ liệu tăng dần hoặc giảm dần.

b) Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.

c) Chọn thẻ Data.

Đáp án: b → c → a.

Câu 3

Điền từ, cụm từ (cột, hàng, kiểu kí tự, kiểu số) vào chỗ chấm cho phù hợp.

Khi sắp xếp, phần mềm bảng tính thực hiện thay đổi vị trí các ……………….. để giá trị dữ liệu trong ……………….. được sắp xếp thứ tự theo yêu cầu.

Ngoài các dữ liệu ………………., phần mềm bảng tính còn cho phép sắp xếp dữ liệu………………. theo thứ tự trong bảng chữ cái.

Đáp án: hàng; cột; kiểu số; kiểu kí tự.

Câu 4

Phát biểu nào dưới đây là sai về sắp xếp dữ liệu trong phần mềm bảng tính?

A. Có thể sắp xếp theo dữ liệu ở một cột.

B. Có thể sắp xếp theo dữ liệu ở nhiều cột.

C. Chỉ có thể sắp xếp dữ liệu kiểu số.

D. Có thể sắp xếp dữ liệu kiểu kí tự theo thứ tự trong bảng chữ cái.

Đáp án: Phương án C.

Câu 5

Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự để thực hiện sắp xếp dữ liệu ở nhiều cột?

a) Nháy chuột vào nút lệnh Sort  trong nhóm lệnh Sort & Filter.

b) Chọn thẻ Data.

c) Chọn OK.

d) Chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.

e) Thêm mức sắp xếp, lựa chọn cột, tiêu chí và cách sắp xếp trong hộp thoại Sort.

Đáp án: d → b → a  → e → c.

Câu 6

Phát biểu nào dưới đây là sai về sắp xếp dữ liệu trong bảng tính?

A. Mặc định, phần mềm bảng tính sẽ tự động xác định và chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp là toàn bộ bảng dữ liệu chứa ô tính được chọn.

B. Khi cần sắp xếp một vùng trong bảng dữ liệu thì ta cần chọn vùng dữ liệu đó.

C. Khi chọn một vùng dữ liệu rồi thực hiện sắp xếp thì chỉ dữ liệu trong vùng được chọn được sắp xếp, dữ liệu ngoài vùng được chọn không thay đổi vị trí.

D. Khi chọn một vùng dữ liệu rồi thực hiện sắp xếp thì toàn bộ bảng dữ liệu được sắp xếp.

Đáp án: Phương án D.

Câu 7

Phát biểu nào dưới đây là sai về lọc dữ liệu?

A. Trước khi lọc dữ liệu theo điều kiện mới, cần xoá bỏ điều kiện lọc dữ liệu đã được thiết lập trước đó.

B. Để xoá bỏ điều kiện lọc dữ liệu đã được thiết lập, nháy chuột nút Clear trong nhóm lệnh Sort & Filter của dải lệnh Data.

C. Phần mềm bảng tính hiển thị kết quả lọc dữ liệu là các hàng thoả mãn điều kiện lọc theo thứ tự từ trên xuống dưới.

D. Các hàng không thoả mãn điều kiện lọc sẽ bị xoá đi.

Đáp án: Phương án D.

Câu 8

Khi bảng tính đang ở chế độ lọc dữ liệu, để bỏ chế độ lọc dữ liệu em thực hiện nháy chuột vào nút lệnh nào sau đây?

A. .

B. .

C. .

D. .

Đáp án: Phương án A.

Câu 9

Nối mỗi biểu tượng lệnh ở cột A tương ứng với chức năng lệnh ở cột B cho phù hợp.

Biểu tượng lệnhChức năng lệnh
1) a) Chuyển sang chế độ lọc/bỏ chế độ lọc dữ liệu.
2) b) Sắp xếp dữ liệu theo chiều cột.
3) c) Sắp xếp theo dữ liệu ở một cột tăng dần.
4) d) Xoá bỏ điều kiện lọc dữ liệu đã được thiết lập.
5) e) Sắp xếp theo dữ liệu ở một cột giảm dần.

Đáp án: 1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – d.

Câu 10

Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Sắp xếp, lọc dữ liệu là thế mạnh của phần mềm bảng tính.

B. Sắp xếp, lọc dữ liệu không phải là thế mạnh của phần mềm soạn thảo văn bản.

C. Không thể sao chép dữ liệu trong tệp văn bản sang trang tính để xử lí.

D. Khi có dữ liệu trong tệp văn bản cần được sắp xếp, lọc, em nên sao chép dữ liệu sang trang tính để xử lí.

Đáp án: Phương án C.

Câu 11

Sắp xếp các việc dưới đây theo đúng thứ tự thực hiện sao chép dữ liệu trong tệp văn bản sang trang tính.

a) Mở trang tính chứa dữ liệu sao chép đến.

b) Chọn dữ liệu cần sao chép, sau đó thực hiện lệnh Copy.

c) Mở tệp văn bản có dữ liệu cần sao chép.

d) Nháy chuột chọn một ô tính, sau đó thực hiện lệnh Paste.

Đáp án: d → b → a → c.

Thực hành

Câu 12

Mở tệp văn bản Bảng xếp hạng đội bóng khối 8.docx có nội dung như Hình 1 và thực hiện sao chép dữ liệu sang trang tính Excel; thực hiện chỉnh sửa, định dạng để có trang tính tương tự như Hình 2.

Hình 1. Bảng kết quả trong bảng văn bản
Hình 2. Bảng kết quả trong Excel

Thực hiện các yêu cầu sau:

a) Lập công thức tính Điểm số cho đội bóng lớp 8A (ô tính F4), biết rằng mỗi trận thắng được 3 điểm, hoà được 1 điểm, thua không được điểm. Sao chép công thức tính để tính Điểm số cho đội bóng của các lớp còn lại. Viết công thức em đã lập để tính điểm cho đội bóng đầu tiên …………………………………………………………………………………………………….

b) Sao chép thành 5 trang tính, thực hiện mỗi yêu cầu sau trên một trang tính:

– Sắp xếp dữ liệu giảm dần theo Điểm số, số trận Thắng, số trận Hoà.

– Sắp xếp dữ liệu giảm dần theo Điểm số, Hiệu số.

– Lọc ra đội bóng có điểm số lớn hơn trung bình cộng tổng điểm số của các đội bóng.

– Lọc ra đội bóng có điểm số nhỏ hơn trung bình cộng tổng điểm số của các đội bóng.

Hướng dẫn:

a) Công thức để tính điểm cho đội bóng đầu tiên ô F4 = B4 * 3 + C4 *1.

b)

– Sắp xếp dữ liệu giảm dần theo Điểm, số trận Thắng, số trận Hoà.

Chọn thẻ Home > Sort & Filter > Custom Sort…

Kết quả sau sắp xếp:

– Sắp xếp dữ liệu giảm dần theo Điểm, Hiệu số.

Kết quả sau sắp xếp:

– Bảng các đội bóng có điểm số lớn hơn trung bình cộng tổng điểm số của các đội bóng.

– Bảng các đội bóng có điểm số nhỏ hơn trung bình cộng tổng điểm số của các đội bóng.

Câu 13

Khởi động Excel, thực hiện nhập dữ liệu và định dạng cho trang tính để có bảng tính tương tự Hình 3. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Hình 3. Doanh thu của cửa hàng điện tử

a) Lập công thức tính Tiền lãi cho mặt hàng đầu tiên tại ô tính G4, với cách tính sau:

Tiền lãi = Số lượng bán x Giá bán – Số lượng bán x Giá nhập x Tỉ giá

Thực hiện sao chép công thức để tính đúng Tiền lãi cho những mặt hàng còn lại. Ghi công thức em đã lập cho mặt hàng đầu tiên.

b) Lập công thức tính Tiền hàng tồn cho mặt hàng đầu tiên tại ô tính H4, với cách tính sau:

Tiền hàng tồn = Số lượng nhập – Số lượng bán x Giá nhập x Tỉ giá

Thực hiện sao chép công thức để tính đúng Tiền hàng tồn cho những mặt hàng còn lại. Ghi công thức em đã lập cho mặt hàng đầu tiên.

c) Sao chép thành 6 trang tính, thực hiện mỗi yêu cẩu sau trên một trang tính:

– Sắp xếp dữ liệu giảm dần theo Tiền lãi.

– Sắp xếp dữ liệu giảm dần theo Số lượng bán, Tiền lãi.

– Lọc ra các mặt hàng có Tiền lãi lớn hơn trung bình cộng số tiền lãi của các mặt hàng.

– Lọc ra các mặt hàng có Tiền hàng tồn nhỏ hơn trung bình cộng số tiền hàng tồn của các mặt hàng.

– Lọc ra các mặt hàng là máy tính.

Hướng dẫn:

a) Công thức tính Tiền lãi cho mặt hàng đầu tiên (ô tính G4): = E4 * F4 – E4 * D4 * H$2.

b) Công thức tính Tiền hàng tồn cho mặt hàng đầu tiên (ô tính H4): = (C4 – E4) * D4 * H$2.

c) Bảng doanh thu sắp xếp giảm dần theo Tiền lãi.

Bảng doanh thu sắp xếp giảm dần theo Số lượng bán, Tiền lãi.

Bảng doanh thu của các mặt hàng có Tiền lãi lớn hơn trung bình cộng số tiền lãi của các mặt hàng.

Bảng doanh thu của các mặt hàng có Tiền hàng tồn nhỏ hơn trung bình cộng số Tiền hàng tồn của các mặt hàng.

Bảng doanh thu các mặt hàng là máy tính.

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x