Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến

Chương 1 – Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến trang 10 sách bài tập toán lớp 8 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

1. Tính:

a) \(7x + (-3xy + 5x);\)

b) \(4x-3y-(3 + 3x-y);\)

c) \(2xy-4xy-(y-3xy);\)

d) \((x^2y-3xy^2-y^2) + (5xy^2-4y^2 + 5x^2y).\)

Giải

a) \(7x + (-3xy + 5x)\)

\(= 7x-3xy + 5x\)

\(= (7x + 5x)-3xy\)

\(= 12x-3xy.\)

b) \(4x-3y-(3 + 3x-y)\)

\(= 4x-3y-3-3x + y\)

\(= (4x-3x) + (-3y + y)-3\)

\(= x-2y-3.\)

c) \(2xy-4xy-(y-3xy)\)

\(= 2xy-4xy-y + 3xy\)

\(= (2xy-4xy + 3xy)-y\)

\(= xy-y.\)

d) \((x^2y-3xy^2-y^2) + (5xy^2-4y^2 + 5x^2y)\)

\(= x^2y-3xy^2-y^2 + 5xy^2-4y^2 + 5x^2y\)

\(= (x^2y + 5x^2y) + (-3xy^2 + 5xy^2) +(-y^2-4y^2)\)

\(= 6x^2y + 2xy^2-5y^2.\)

\(\)

2. Tính:

a) \(2a + 4b + (-4b + 5a)-(6a-9b);\)

b) \(6a-[b + 3a-(4a-b)].\)

Giải

a) \(2a + 4b + (-4b + 5a)-(6a-9b)\)

\(= 2a + 4b-4b + 5a-6a + 9b\)

\(= (2a + 5a-6a) + (4b-4b + 9b)\)

\(= a + 9b.\)

b) \(6a-[b + 3a-(4a-b)]\)

\(= 6a-[b + 3a-4a + b]\)

\(= 6a-[2b-a]\)

\(= 6a-2b + a\)

\(= 7a-2b.\)

\(\)

3. Thực hiện các phép nhân:

a) \((3ab).(5bc);\)

b) \((-6a^2b).\left(-\displaystyle\frac{1}{2}ab^3\right).\)

Giải

a) \((3ab).(5bc) = 3.5.a.b.b.c = 15ab^2c.\)

b) \((-6a^2b).\left(-\displaystyle\frac{1}{2}ab^3\right)\) \(=-6.\left(-\displaystyle\frac{1}{2}\right).a^2.a.b.b^3=3a^3b^4.\)

\(\)

4. Thực hiện các phép nhân:

a) \((x + 3y)(x-2y);\)

b) \((2x-y)(y-5x);\)

c) \((2x-5y)(y^2-2xy);\)

d) \((x-y)(x^2-xy-y^2).\)

Giải

a) \((x + 3y)(x-2y)\)

\(= x^2-2xy + 3xy-6y^2\)

\(= x^2 + (-2xy + 3xy)-6y^2\)

\(= x^2 + xy-6y^2.\)

b) \((2x-y)(y-5x)\)

\(= 2xy-10x^2-y^2 + 5xy\)

\(= (2xy + 5xy)-10x^2-y^2\)

\(= 7xy-10x^2-y^2.\)

c) \((2x-5y)(y^2-2xy)\)

\(= 2xy^2-4x^2y-5y^3 + 10xy^2\)

\(= (2xy^2 + 10xy^2)-4x^2y-5y^3\)

\(= 12xy^2-4x^2y-5y^3.\)

d) \((x-y)(x^2-xy-y^2)\)

\(= x^3-x^2y-xy^2-x^2y + xy^2 + y^3\)

\(= x^3 + (- x^2y-x^2y) +(- xy^2 + xy^2) + y^3\)

\(= x^3-2x^2y + y^3.\)

\(\)

5. Thực hiện các phép chia:

a) \(24xy^3 : (6xy);\)

b) \(-3x^2y^5z : (15xy^3);\)

c) \((-4x^6y^2) : (-0,1x^3y^2).\)

Giải

a) \(24xy^3 : (6xy) = (24 : 6).(x : x).(y^3 : y) = 4y^2.\)

b) \(-3x^2y^5z : (15xy^3)\) \(= (-3 : 15).(x^2 : x).(y^5 : y^3).z\) \(=-\displaystyle\frac{1}{5}xy^2z.\)

c) \((-4x^6y^2) : (-0,1x^3y^2)\) \(= [-4 : (-0,1)].(x^6 : x^3).(y^2 : y^2)\) \(= 40x^3.\)

\(\)

6. Thực hiện các phép chia:

a) \((6x^2y-9xy^2) : (3xy);\)

b) \((-xy^2 +10y) : (-5y);\)

c) \((5xy^2+2):\displaystyle\frac{5}{2};\)

d) \((2x^4y^2-3x^2y^3) : (-x^2y).\)

Giải

a) \((6x^2y-9xy^2) : (3xy)\)

\(= 6x^2y : 3xy-9xy^2 : 3xy\)

\(= (6 : 3).(x^2 : x).(y : y)-(9 : 3).(x : x).(y^2 : y)\)

\(= 2x-3y.\)

b) \((-xy^2 +10y) : (-5y)\)

\(=-xy^2 : (-5y) + 10y : (-5y)\)

\(= [(-1) : (-5)]x.(y^2 : y) + [10 : (-5)].(y : y)\)

\(=\displaystyle\frac{1}{5}xy-2.\)

c) \((5xy^2+2):\displaystyle\frac{5}{2}\)

\(=5xy^2:\displaystyle\frac{5}{2}+2:\displaystyle\frac{5}{2}\)

\(=2xy^2+\displaystyle\frac{4}{5}.\)

d) \((2x^4y^2-3x^2y^3) : (-x^2y)\)

\(= 2x^4y^2 : (-x^2y)-3x^2y^3 : (-x^2y)\)

\(= [2 : (-1)].(x^4 : x^2).(y^2 : y)-[3 : (-1)].(x^2 : x^2).(y^3 : y)\)

\(=-2x^2y + 3y^2.\)

\(\)

7. Tính:

a) \(3a(a-b)-b(b-3a);\)

b) \(3a^2(2a + b)-2b(4a^2-b);\)

c) \((a + b)(a-b)(a-1)(a-2);\)

d) \(b(3b^2-a^3)+ (a^2 + 3b)(ab-b^2).\)

Giải

a) \(3a(a-b)-b(b-3a)\)

\(= 3a^2-3ab-b^2 + 3ab\)

\(= 3a^2 + (-3ab + 3ab)-b^2\)

\(= 3a^2-b^2.\)

b) \(3a^2(2a + b)-2b(4a^2-b)\)

\(= 6a^3 + 3a^2b-8a^2b + 2b^2\)

\(= 6a^3 + (3a^2b-8a^2b)+ 2b^2\)

\(= 6a^3-5a^2b + 2b^2.\)

c) \((a + b)(a-b)-(a-1)(a-2)\)

\(= (a^2-ab + ab-b^2)-(a^2-2a-a + 2)\)

\(= (a^2-b^2)-(a^2-3a + 2)\)

\(= a^2-b^2-a^2 + 3a-2\)

\(= (a^2-a^2)-b^2 + 3a-2\)

\(=-b^2 + 3a-2.\)

d) \(b(3b^2-a^3) + (a^2 + 3b)(ab-b^2)\)

\(= 3b^3-a^3b + a^3b-a^2b^2 + 3ab^2-3b^3\)

\(= (3b^3-3b^3) + (-a^3b + a^3b)-a^2b^2 + 3ab^2\)

\(=-a^2b^2 + 3ab^2.\)

\(\)

8. Tính giá trị của đa thức:

a) \((3x-y) + (3y-x)-(x + y)\) tại \(x = 2,7\) và \(y = 1,3;\)

b) \(x(x + y)-y(x-y)\) tại \(x =-0,5\) và \(y = 0,3;\)

c) \((1,3x^2y + 3,2xy + 1,5y^2)-(2,2xy-1,2x^2y + 1,5y^2)\) tại \(x =-2\) và \(y = 5.\)

Giải

a) \((3x-y) + (3y-x)-(x + y)\)

\(= 3x-y + 3y-x-x-y\)

\(= (3x-x-x) + (-y + 3y-y)\)

\(= x + y.\)

Với \(x = 2,7\) và \(y = 1,3\) ta có: \(2,7 + 1,3 = 4.\)

b) \(x(x + y)-y(x-y)\)

\(= x^2 + xy-xy + y^2\)

\(= x^2 + (xy-xy) + y^2\)

\(= x^2 + y^2.\)

Với \(x =-0,5\) và \(y = 0,3\) ta có: \((-0,5)^2 + 0,3^2 = 0,25 + 0,09 = 0,34.\)

c) \((1,3x^2y + 3,2xy + 1,5y^2)-(2,2xy-1,2x^2y + 1,5y^2)\)

\(= 1,3x^2y + 3,2xy + 1,5y^2-2,2xy + 1,2x^2y-1,5y^2\)

\(= (1,3x^2y + 1,2x^2y) + (3,2xy-2,2xy) + (1,5y^2-1,5y^2)\)

\(= 2,5x^2y + xy.\)

Với \(x =-2\) và \(y = 5\) ta có: \(2,5.(-2)^2.5 + (-2).5 = 50-10 = 40.\)

\(\)

9. Biết rằng \(x = a + b\) và \(y = 2a-b.\) Tính các đa thức sau theo \(a\) và \(b.\)

a) \(A = 3x-4y;\)

b) \(B = 2xy.\)

Giải

a) \(A = 3(a + b)-4(2a-b)\)

\(= 3a + 3b-8a + 4b\)

\(= (3a-8a) + (3b + 4b)\)

\(=-5a + 7b.\)

b) \(B = 2(a + b)(2a-b)\)

\(= 2(2a^2-ab + 2ab-b^2)\)

\(= 2(2a^2 + ab-b^2)\)

\(= 4a^2 + 2ab-2b^2.\)

\(\)

10. Từ một tấm tôn hình chữ nhật có chiều dài bằng a (cm), chiều rộng bằng b (cm), người ta cắt bỏ bốn hình vuông cạnh bằng x (cm) ở bốn góc, rồi gấp và hàn thành thùng không có nắp (Hình 1). Viết biểu thức biểu thị:

Từ một tấm tôn hình chữ nhật có chiều dài bằng a (cm), chiều rộng bằng b (cm), người ta cắt bỏ bốn (ảnh 1)

a) Thể tích nước tối đa mà thùng có thể chứa được.

b) Tổng diện tích của năm mặt của chiếc thùng.

Giải

a) Thể tích nước tối đa mà thùng có thể chứa được là:

\(V = (a-2x)(b-2x)x\) \(= (ab-2ax-2bx + 4x^2)x\)

\(= abx-2ax^2-2bx^2 + 4x^3\ (cm^3).\)

b) Tổng diện tích của năm mặt của chiếc thùng bằng diện tích hình chữ nhật trừ đi tổng diện tích bốn hình vuông cạnh bằng \(x\) ở \(4\) góc.

Vậy \(S = ab-4x^2\ (cm^2).\)

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến

Xem bài giải tiếp theo: Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x