Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông

Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Viết tên các đỉnh và các cạnh của mỗi hình (theo mẫu).

Bumbii Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Em viết đỉnh và cạnh của từng hình như sau:

Bumbii Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Trong hình vẽ bên có:

a) Các hình tam giác là: …………………

………………………………………………………

b) Các hình tứ giác là: …………………..

……………………………………………………….

Lời giải:

Em điền như sau:

Trong hình vẽ bên có:

a) Các hình tam giác là: ABI, BIC, CID

b) Các hình tứ giác là: ABCI, IBCD, ABCD

3: Qua bốn đỉnh của hình vuông MNPQ, hãy vẽ các đoạn thẳng để chia hình vuông đó thành 4 hình tam giác.

Bumbii Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

Lời giải:

Em nối M với P, và Q với N, lúc đó hình vuông được chia thành 4 hình tam giác như hình sau:

Bumbii Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

4: Mảnh vườn nhà cô Lan có dạng hình chữ nhật ABCD. Em hãy nối các điểm đã đánh dấu (như hình vẽ) để giúp cô Lan chia mảnh vườn đó theo mỗi yêu cầu dưới đây.

a) Chia thành 2 hình tứ giác.

Bumbii Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

b) Chia thành 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác (tìm 4 cách làm).

Bumbii Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

c) Chia thành 3 hình tam giác (tìm 2 cách làm).

Bumbii Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

Lời giải:

a) Nối I với H ta được hai hình tứ giác là: AIHD và IBCH.

Bumbii Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9

b) Cách 1: Nối I với D, ta được 1 hình tam giác là AID và 1 hình tứ giác là IBCD.

Bumbii Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H10

Cách 2: Nối I với C, ta được 1 hình tam giác là BIC và 1 hình tứ giác là AICD.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H11

Cách 3: Nối H với A, ta được 1 hình tam giác là DHA và 1 hình tứ giác là ABCH.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H12

Cách 4: Nối H với B, ta được 1 hình tam giác là BHC và 1 hình tứ giác là ABHD.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H13

c) Cách 1. Nối D với I, I với C ta được 3 hình tam giác là: ADI, DIC, ICB.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H14

Cách 2: Nối A với H, H với B, ta được 3 hình tam giác: DHA, AHB, BHC.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H15

Tiết 2

1: a) Tô màu vàng vào hình vuông, màu xanh vào hình chữ nhật.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H16

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H17

Trong hình vẽ trên có mấy hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

D. 4 hình

Lời giải:

a) Quan sát hình em thấy:
Hình đầu tiên là hình vuông vì em dùng thước ê ke em đo các góc của hình này có 4 gốc vuông và 4 cạnh bằng nhau, em tô vàng.
Hình ở giữa không phải hình vuông, không phải hình chữ nhật, vì dùng thước ê ke em đo các góc của hình này không phải là góc vuông, em không tô.
Hình cuối cùng là hình chữ nhật vì em dùng thước ê ke em đo các góc của hình này có 4 gốc vuông và 4 cạnh không bằng nhau, em tô xanh.

Em tô màu như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H18

b) Quan sát hình em thấy trong các hình vẽ đã cho có hai hình chữ nhật là: ABCD và EGIH vì dùng ê ke đo em thấy 2 hình này có 4 góc vuông.

Vậy em khaonh vào B.

2: Đ, S?

Cho hình vuông và hình chữ nhật sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H19

Dùng thước có vạch chia xăng – ti – mét để đo độ dài các đoạn thẳng trong hình đã cho, ta có:

a) Hình vuông có cạnh 5 cm.                     

b) Hình chữ nhật có chiều rộng 4 cm.        

c) Hình chữ nhật có chiều dài 2 cm.          

Lời giải:

Dùng thước có vạch chia xăng – ti – mét để đo độ dài các đoạn thẳng, ta thấy:

a) Hình vuông có cạnh 5 cm.                  

b) Hình chữ nhật có chiều rộng 4 cm.    

c) Hình chữ nhật có chiều dài 2 cm.       

3: Hãy đo độ dài các đồ vật dưới đây bằng gang tay hoặc sải tay của em rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Bảng lớp em có chiều dài khoảng … sải tay.

b) Bảng lớp em có chiều dài khoảng … gang tay.

c) Bàn học của em có chiều dài khoảng …. gang tay.

b) Bàn học của em có chiều rộng khoảng …. gang tay.

Lời giải:

Học sinh tự thực hành và điền kết quả đo vào ô trống cho phù hợp. Dưới đây là lời giải tham khảo:

a) Bảng lớp em có chiều dài khoảng 2 sải tay.

b) Bảng lớp em có chiều dài khoảng 20 gang tay.

c) Bàn học của em có chiều dài khoảng 10 gang tay.

b) Bàn học của em có chiều rộng khoảng 5 gang tay.

4: Viết số thích hợp vào ô trống.

Mỗi viên gạch hoa trang trí có cạnh 5 dm. Một hình chữ nhật được ghép bở 6 viên gạch hoa như hình vẽ.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H20

a) Chiều dài của hình chữ nhật đó là …. dm.

b) Chiều rộng của hình chữ nhật đó là …. dm.

Lời giải:

a) Chiều dài của hình chữ nhật đó là: 15 dm (vì 5 × 3 = 15 hay 5 + 5 + 5 = 15)

b) Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 10 dm (vì 5 × 2 = 10 hay 5 + 5 = 10)

Tiết 3

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho ABCD là hình chữ nhật có BC = 20 cm, CD = 50 cm. Một con kiến đang ở điểm A (như hình vẽ).

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H21

a) Nếu con kiến muốn bò đến điểm B theo cạnh AB thì phải bò một đoạn đường dài … cm.

b) Nếu con kiến muốn bò đến điểm D theo cạnh AD thì phải bò một đoạn đường dài … cm.

c) Nếu con kiến muốn bò đến điểm C theo đường gấp khúc ABC thì phải bò một đoạn đường dài … cm.

Lời giải:

Vì ABCD là hình chữ nhật nên ta có: 

AB = CD = 50 cm; AD = BC = 20 cm.

a) Đoạn thẳng AB dài 50 cm. 

Vậy nếu con kiến muốn bò đến điểm B theo cạnh AB thì phải bò một đoạn đường dài 50 cm.

b) Đoạn thẳng AD dài 20 cm. 

Vậy nếu con kiến muốn bò đến điểm D theo cạnh AD thì phải bò một đoạn đường dài 20 cm.

c) Độ dài đường gấp khúc ABC là:

50 + 20 = 70 (cm).

Vậy nếu con kiến muốn bò đến điểm C theo đường gấp khúc ABC thì phải bò một đoạn đường dài 70 cm.

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Rùa và Ốc sên thi chạy. Hai bạn cùng xuất phát từ điểm M chạy đến đích ở điểm N nhưng theo hai đường khác nhau. Ốc sên chạy đến đích theo cạnh MN, còn Rùa chạy đến đích theo đường gấp khúc MQPN. Biết rằng MNPQ là hình chữ nhật có NP = 50 cm.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H22

Đoạn đường Rùa chạy dài hơn đoạn đường Ốc sên chạy … cm.

Lời giải:

Vì MNPQ là hình chữ nhật nên ta có: 

MQ = NP = 50 cm; MN = QP.

Đoạn đường Ốc sên chạy là đoạn thẳng MN.

Đoạn đường Rùa chạy là:

MQ + QP + NP hay MQ + MN + NP (do QP = MN)

Vậy đoạn đường Rùa chạy dài hơn đoạn đường Ốc sên chạy là:

50 + 50 = 100 (cm)

Vậy em điền 100 vào chỗ chấm.

Bài 19: Hình tam giác Bài 19: Hình tam giác

Xem bài giải trước: Bài 18: Góc, góc vuông, góc không vuông
Xem bài giải tiếp theo: Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x