Bài 2. Tẩy xoá ảnh trong GIMP SGK

Tẩy xoá ảnh trong GIMP SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 15. Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết và ứng dụng

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 1. Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm GIMP SGK

Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm…

Continue Reading

Bài 8. Hoàn tất ứng dụng SGK

Bài Hoàn tất ứng dụng SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 7. Chỉnh sửa các thành phần giao diện SGK

Chỉnh sửa các thành phần giao diện SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học…

Continue Reading

Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản SGK

Bài Tạo báo cáo đơn giản SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Continue Reading

Bài 5. Thiết kế truy vấn SGK

Bài 5 Thiết kế truy vấn SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Continue Reading

Bài 14. Thực hành về thư viện các hàm tự định nghĩa

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 13. Thực hành thiết kế và lập trình theo mô đun (tiếp theo)

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 12. Thực hành thiết kế và lập trình theo mô đun (tiếp theo)

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading