Bài 4. Thực hành tạo biểu đồ SBT

Thực hành tạo biểu đồ SBT 8 trang 20 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều,…

Đọc bài

Bài 2: Luyện gõ phím Shift

Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn phím – Bài 2: Luyện gõ…

Đọc bài

Bài 1: Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím

Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn phím – Bài 1: Em tìm…

Đọc bài

Bài 2: Máy tính giúp em tìm hiểu các Quốc gia

Lựa chọn 1. Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử, văn…

Đọc bài

Bài 1: Máy tính giúp em tìm hiểu lịch sử Việt Nam

Lựa chọn 1. Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử, văn…

Đọc bài

Bài 7: Thực hành tổng hợp chủ đề “Tập soạn thảo văn bản”

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 7:…

Đọc bài

Bài 3. Biểu đồ trong phần mềm bảng tính SBT

Biểu đồ trong phần mềm bảng tính SBT 8 trang 17 Tin Học lớp 8 –…

Đọc bài

Bài 2. Sắp xếp dữ liệu SBT

Bài Sắp xếp dữ liệu SBT 8 trang 16 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều,…

Đọc bài

Bài 1. Lọc dữ liệu SBT

Bài Lọc dữ liệu SBT 8 trang 13 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều, mời…

Đọc bài

Bài 6: Các thao tác cơ bản với khối văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 6:…

Đọc bài