Chương 2 – Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Chương \(2\) – Bài \(1\): Số vô tỉ. Căn bậc hai số học trang \(33\) sách…

Đọc bài

Chương 1 – Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

Chương \(1\) – Bài \(4\): Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế trang \(24\)…

Đọc bài

Chương 1 – Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Chương \(1\) – Bài \(3\). Lũy thừa của một số hữu tỉ trang \(20\) sách giáo khoa…

Đọc bài

Chương 1 – Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ

Chương \(1\) – Bài \(2\). Các phép tính với số hữu tỉ trang \(15\) sách giáo khoa toán…

Đọc bài

Chương 1 – Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

Chương \(1\) – Bài \(1\). Tập hợp các số hữu tỉ trang \(9\) sách giáo khoa…

Đọc bài