Chương 1 – Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ

Chương \(1\) – Bài \(2\). Các phép tính với số hữu tỉ trang \(15\) sách giáo khoa toán lớp \(7\) tập \(1\) NXB Chân Trời Sáng Tạo.

\(1\). Tính:

a)\(\displaystyle\frac{2}{15} + \left(\displaystyle\frac{-5}{24}\right); \hspace{2cm} b)\left(\displaystyle\frac{-5}{9}\right)-\left(-\displaystyle\frac{7}{27}\right); \hspace{2cm} c)\left(\displaystyle\frac{-7}{12}\right)+0,75;\)

d)\( \left(\displaystyle\frac{-5}{9}\right)-1,25; \hspace{2cm} e)\ 0,34.\left(\displaystyle\frac{-5}{17}\right); \qquad \hspace{2cm} g)\displaystyle\frac{4}{9}:\left(-\displaystyle\frac{8}{15}\right);\)

h)\(\left(1\displaystyle\frac{2}{3}\right):\left(2\displaystyle\frac{1}{2}\right); \hspace{1,5cm} i) \displaystyle\frac{2}{5}.(-1,25); \hspace{3,8cm} k)\left(\displaystyle\frac{-3}{5}\right).\left(\displaystyle\frac{15}{-7}\right).3\displaystyle\frac{1}{9}.\)

Giải

a) \(\displaystyle\frac{2}{15} + \displaystyle\frac{-5}{24} = \displaystyle\frac{16}{120} + \left(\displaystyle\frac{-25}{120}\right) = \displaystyle\frac{-9}{120} = \displaystyle\frac{-3}{40}\).

b) \(\left(\displaystyle\frac{-5}{9}\right)-\left(-\displaystyle\frac{7}{27}\right) = \left(\displaystyle\frac{-15}{27}\right) + \displaystyle\frac{7}{27} = \displaystyle\frac{-8}{27}\).

c) \(\left(\displaystyle\frac{-7}{12}\right)+0,75 =\left(\displaystyle\frac{-7}{12}\right)+\displaystyle\frac{3}{4} = \left(\displaystyle\frac{-7}{12}\right) + \displaystyle\frac{9}{12}=\displaystyle\frac{2}{12}= \displaystyle\frac{1}{6}\).

d) \(\left(\displaystyle\frac{-5}{9}\right)-1,25=-\left(\displaystyle\frac{-5}{9}\right)-\displaystyle\frac{5}{4}=\left(\displaystyle\frac{-20}{36}\right)-\displaystyle\frac{45}{36}= \displaystyle\frac{-65}{36}\).

e) \(0,34.\left(\displaystyle\frac{-5}{17}\right) = \displaystyle\frac{34}{100}.\left(\displaystyle\frac{-5}{17}\right)=\displaystyle\frac{-170}{1700}=\displaystyle\frac{-1}{10}\).

g) \(\displaystyle\frac{4}{9}:\left(\displaystyle\frac{-8}{15}\right)=\displaystyle\frac{4}{9}.\left(\displaystyle\frac{-15}{8}\right)=-\displaystyle\frac{4.(-15)}{9.8}=\displaystyle\frac{-5}{6}\).

h) \(\left(1\displaystyle\frac{2}{3}\right):\left(2\displaystyle\frac{1}{2}\right)=\displaystyle\frac{5}{3}:\displaystyle\frac{5}{2}=\displaystyle\frac{5}{3}.\displaystyle\frac{2}{5}=\displaystyle\frac{2}{3}\).

i) \(\displaystyle\frac{2}{5}.(-1,25)=\displaystyle\frac{2}{5}.\left(\displaystyle\frac{-125}{100}\right)=\displaystyle\frac{2}{5}.\left(\displaystyle\frac{-5}{4}\right)=\displaystyle\frac{-1}{2}.\)

k) \(\left(\displaystyle\frac{-3}{5}\right).\left(\displaystyle\frac{15}{-7}\right).3\displaystyle\frac{1}{9}=\displaystyle\frac{-3}{5}.\left(\displaystyle\frac{15}{-7}\right).\displaystyle\frac{28}{9}= \displaystyle\frac{(-3).15.28}{5.(-7).9} = \displaystyle\frac{(-3).3.5.7.4}{5.(-7).3.3}=4.\)

\(\)

\(2\). Tính:

a) \(0.75-\displaystyle\frac{5}{6}+1\displaystyle\frac{1}{2};\)

b) \(\displaystyle\frac{3}{7}+\displaystyle\frac{4}{15}+\left(\displaystyle\frac{-8}{21}\right)+(-0,4);\)

c) \(0,625+\left(\displaystyle\frac{-2}{7}\right)+\displaystyle\frac{3}{8}+\left(\displaystyle\frac{-5}{7}\right)+1\displaystyle\frac{2}{3};\)

d) \((-3).\left(\displaystyle\frac{-38}{21}\right).\left(\displaystyle\frac{-7}{6}\right).\left(\displaystyle\frac{-3}{19}\right);\)

e) \(\left(\displaystyle\frac{11}{18}:\displaystyle\frac{22}{9}\right).\displaystyle\frac{8}{5};\)

g) \(\left[\left(-\displaystyle\frac{4}{5}\right).\displaystyle\frac{5}{8}\right]:\left(\displaystyle\frac{-25}{12}\right).\)

Giải

a) \(0.75-\displaystyle\frac{5}{6}+1\displaystyle\frac{1}{2}\)

\(=\displaystyle\frac{3}{4}-\displaystyle\frac{5}{6}+\displaystyle\frac{3}{2}\)

\(=\displaystyle\frac{9}{12}-\displaystyle\frac{10}{12}+\displaystyle\frac{18}{12}=\displaystyle\frac{17}{12};\)

b) \(\displaystyle\frac{3}{7}+\displaystyle\frac{4}{15}+\left(\displaystyle\frac{-8}{21}\right)+(-0,4)\)

\(=\displaystyle\frac{3}{7}+\left(\displaystyle\frac{-8}{21}\right)+\displaystyle\frac{4}{15}+\left(\displaystyle\frac{-4}{10}\right)\)

\(=\left(\displaystyle\frac{9}{21}+\displaystyle\frac{-8}{21}\right)+\displaystyle\frac{4}{15}+\left(\displaystyle\frac{-2}{5}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{1}{21}+\left(\displaystyle\frac{4}{15}+\displaystyle\frac{-6}{15}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{1}{21}+\left(\displaystyle\frac{-2}{15}\right) = \displaystyle\frac{5}{105}+\left(\displaystyle\frac{-14}{105}\right)=\displaystyle\frac{-3}{35};\)

c) \(0,625+\left(\displaystyle\frac{-2}{7}\right)+\displaystyle\frac{3}{8}+\left(\displaystyle\frac{-5}{7}\right)+1\displaystyle\frac{2}{3}\)

\(=\displaystyle\frac{5}{8}+\left(\displaystyle\frac{-2}{7}\right)+\displaystyle\frac{3}{8}+\left(\displaystyle\frac{-5}{7}\right)+\displaystyle\frac{5}{3}\)

\(=\left(\displaystyle\frac{5}{8}+\displaystyle\frac{3}{8}\right)+\left[\left(\displaystyle\frac{-2}{7}\right)+\left(\displaystyle\frac{-5}{7}\right)\right]+\displaystyle\frac{5}{3}\)

\(=1+(-1)+\displaystyle\frac{5}{3}=\displaystyle\frac{5}{3};\)

d) \((-3).\left(\displaystyle\frac{-38}{21}\right).\left(\displaystyle\frac{-7}{6}\right).\left(\displaystyle\frac{-3}{19}\right)\)

\(=3.\displaystyle\frac{38}{21}.\displaystyle\frac{7}{6}.\displaystyle\frac{3}{19}\)

\(=\displaystyle\frac{3.38.7.3}{21.6.19}=\displaystyle\frac{3.7.2.19.3}{3.7.2.3.19}=1;\)

e) \(\left(\displaystyle\frac{11}{18}:\displaystyle\frac{22}{9}\right).\displaystyle\frac{8}{5} = \displaystyle\frac{11}{18}.\displaystyle\frac{9}{22}.\displaystyle\frac{8}{5}\)

\(=\displaystyle\frac{11.9.4.2}{9.2.11.2.5}=\displaystyle\frac{2}{5};\)

g)\(\left[\left(-\displaystyle\frac{4}{5}\right).\displaystyle\frac{5}{8}\right]:\left(\displaystyle\frac{-25}{12}\right)= \displaystyle\frac{(-4).5}{5.8}.\left(\displaystyle\frac{-12}{25}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{-1}{2}.\displaystyle\frac{-12}{25}=\displaystyle\frac{6}{25}.\)

\(\)

\(3.\) Thay \(\fbox{?}\) bằng dấu (>,<,=) thích hợp.

a) \(\left(\displaystyle\frac{-5}{8}\right)+\left(\displaystyle\frac{3}{-8}\right)\ \fbox{?} -1;\)

b) \(\left(\displaystyle\frac{-8}{11}\right)\ \fbox{?} \left(\displaystyle\frac{-13}{22}\right) + \left(\displaystyle\frac{-5}{22}\right);\)

c) \(\displaystyle\frac{1}{6}+\left(\displaystyle\frac{-3}{4}\right)\ \fbox{?}\ \displaystyle\frac{1}{14}+\left(\displaystyle\frac{-4}{7}\right).\)

Giải

a) \(\left(\displaystyle\frac{-5}{8}\right)+\left(\displaystyle\frac{3}{-8}\right)=\left(\displaystyle\frac{-5}{8}\right)+\left(\displaystyle\frac{-3}{8}\right)=\displaystyle\frac{-8}{8}=-1\)

Vậy: \(\left(\displaystyle\frac{-5}{8}\right)+\left(\displaystyle\frac{3}{-8}\right)\fbox{=}-1;\)

b) \(\left(\displaystyle\frac{-13}{22}\right)+\left(\displaystyle\frac{-5}{22}\right)=\displaystyle\frac{-18}{22}=\displaystyle\frac{-9}{11}\)

Vậy: \(\left(\displaystyle\frac{-8}{11}\right)\ \fbox{>} \left(\displaystyle\frac{-13}{22}\right) + \left(\displaystyle\frac{-5}{22}\right);\)

c) \(\displaystyle\frac{1}{6}+\left(\displaystyle\frac{-3}{4}\right)=\displaystyle\frac{2}{12}+\left(\displaystyle\frac{-9}{12}\right)=\displaystyle\frac{-7}{12}.\)

\(\displaystyle\frac{1}{14}+\left(\displaystyle\frac{-4}{7}\right)=\displaystyle\frac{1}{14}+\left(\displaystyle\frac{-8}{14}\right)=\displaystyle\frac{-7}{14}=\displaystyle\frac{-1}{2}=\displaystyle\frac{-6}{12}.\)

Vậy: \(\displaystyle\frac{1}{6}+\left(\displaystyle\frac{-3}{4}\right)\ \fbox{<}\ \displaystyle\frac{1}{14}+\left(\displaystyle\frac{-4}{7}\right).\)

\(\)

\(4.\)Tính:

a) \(\displaystyle\frac{3}{7}.\left(\displaystyle\frac{-1}{9}\right)+\displaystyle\frac{3}{7}.\left(-\displaystyle\frac{2}{3}\right);\)

b) \(\left(\displaystyle\frac{-7}{13}\right).\displaystyle\frac{5}{12}+\left(\displaystyle\frac{-7}{13}\right).\displaystyle\frac{7}{12}+\left(\displaystyle\frac{-6}{13}\right);\)

c) \(\left[\left(\displaystyle\frac{-2}{3}\right)+\displaystyle\frac{3}{7}\right]:\displaystyle\frac{5}{9}+\left(\displaystyle\frac{4}{7}-\displaystyle\frac{1}{3}\right):\displaystyle\frac{3}{9};\)

d) \(\displaystyle\frac{5}{9}:\left(\displaystyle\frac{1}{11}-\displaystyle\frac{5}{22}\right)+\displaystyle\frac{5}{9}:\left(\displaystyle\frac{1}{15}-\displaystyle\frac{2}{3}\right);\)

e) \(\displaystyle\frac{3}{5}+\displaystyle\frac{3}{11}-\left(\displaystyle\frac{-3}{7}\right)+\left(\displaystyle\frac{-2}{97}\right)-\displaystyle\frac{1}{35}-\displaystyle\frac{3}{4}+\left(\displaystyle\frac{-23}{44}\right).\)

Giải

a) \(\displaystyle\frac{3}{7}.\left(\displaystyle\frac{-1}{9}\right)+\displaystyle\frac{3}{7}.\left(-\displaystyle\frac{2}{3}\right)=\displaystyle\frac{3}{7}.\left[\left(\displaystyle\frac{-1}{9}\right)+\left(-\displaystyle\frac{2}{3}\right)\right]\)

\(=\displaystyle\frac{3}{7}.\left[\left(\displaystyle\frac{-1}{9}\right)+\left(\displaystyle\frac{-6}{9}\right)\right]=\displaystyle\frac{3}{7}.\left(\displaystyle\frac{-7}{9}\right)=\displaystyle\frac{-1}{3};\)

b) \(\left(\displaystyle\frac{-7}{13}\right).\displaystyle\frac{5}{12}+\left(\displaystyle\frac{-7}{13}\right).\displaystyle\frac{7}{12}+\left(\displaystyle\frac{-6}{13}\right)\)

\(=\left(\displaystyle\frac{-7}{13}\right).\left(\displaystyle\frac{5}{12}+\displaystyle\frac{7}{12}\right)+\left(\displaystyle\frac{-6}{13}\right)\)

\(=\left(\displaystyle\frac{-7}{13}\right).1+\left(\displaystyle\frac{-6}{13}\right)=\left(\displaystyle\frac{-7}{13}\right)+\left(\displaystyle\frac{-6}{13}\right)=-1;\)

c) \(\left[\left(\displaystyle\frac{-2}{3}\right)+\displaystyle\frac{3}{7}\right]:\displaystyle\frac{5}{9}+\left(\displaystyle\frac{4}{7}-\displaystyle\frac{1}{3}\right):\displaystyle\frac{5}{9}\)

\(=\left[\left(\displaystyle\frac{-2}{3}\right)+\displaystyle\frac{3}{7}\right].\displaystyle\frac{9}{5}+\left(\displaystyle\frac{4}{7}-\displaystyle\frac{1}{3}\right).\displaystyle\frac{9}{5}\)

\(=\displaystyle\frac{9}{5}.\left[\left(\displaystyle\frac{-2}{3}\right)+\displaystyle\frac{3}{7}+\displaystyle\frac{4}{7}-\displaystyle\frac{1}{3}\right]\)

\(=\displaystyle\frac{9}{5}.\left[\left(\displaystyle\frac{-2}{3}\right)-\displaystyle\frac{1}{3}+\displaystyle\frac{3}{7}+\displaystyle\frac{4}{7}\right]\)

\(=\displaystyle\frac{9}{5}.(-1+1)=\displaystyle\frac{9}{5}.0=0;\)

d) \(\displaystyle\frac{5}{9}:\left(\displaystyle\frac{1}{11}-\displaystyle\frac{5}{22}\right)+\displaystyle\frac{5}{9}:\left(\displaystyle\frac{1}{15}-\displaystyle\frac{2}{3}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{5}{9}:\left(\displaystyle\frac{2}{22}-\displaystyle\frac{5}{22}\right)+\displaystyle\frac{5}{9}:\left(\displaystyle\frac{1}{15}-\displaystyle\frac{10}{15}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{5}{9}:\left(\displaystyle\frac{-3}{22}\right)+\displaystyle\frac{5}{9}:\left(\displaystyle\frac{-9}{15}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{5}{9}.\left(\displaystyle\frac{-22}{3}\right)+\displaystyle\frac{5}{9}.\left(\displaystyle\frac{-5}{3}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{5}{9}.\left(\displaystyle\frac{-22}{3}+\displaystyle\frac{-5}{3}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{5}{9}.\left(\displaystyle\frac{-27}{3}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{5}{9}.(-9)=-5;\)

e) \(\displaystyle\frac{3}{5}+\displaystyle\frac{3}{11}-\left(\displaystyle\frac{-3}{7}\right)+\left(\displaystyle\frac{-2}{97}\right)-\displaystyle\frac{1}{35}-\displaystyle\frac{3}{4}+\left(\displaystyle\frac{-23}{44}\right)\)

\(=\left[\displaystyle\frac{3}{5}-\left(\displaystyle\frac{-3}{7}\right)-\displaystyle\frac{1}{35}\right]+\left[\displaystyle\frac{3}{11}-\displaystyle\frac{3}{4}+\left(\displaystyle\frac{-23}{44}\right)\right]+\left(\displaystyle\frac{-2}{97}\right)\)

\(=\left(\displaystyle\frac{21}{35}+\displaystyle\frac{15}{35}-\displaystyle\frac{1}{35}\right)+\left(\displaystyle\frac{12}{44}-\displaystyle\frac{33}{44}-\displaystyle\frac{23}{44}\right)+\left(\displaystyle\frac{-2}{97}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{35}{35}+\left(\displaystyle\frac{-44}{44}\right)+\left(\displaystyle\frac{-2}{97}\right)=1+(-1)+\left(\displaystyle\frac{-2}{97}\right)=\left(\displaystyle\frac{-2}{97}\right).\)

\(\)

\(5.\) Tìm x, biết:

a) \(x.\displaystyle\frac{14}{27}=\displaystyle\frac{-7}{9};\)

b) \(\left(\displaystyle\frac{-5}{9}\right):x=\displaystyle\frac{2}{3};\)

c) \(\displaystyle\frac{2}{5}:x=\displaystyle\frac{1}{16}:0,125;\)

d) \(-\displaystyle\frac{5}{12}.x=\displaystyle\frac{2}{3}-\displaystyle\frac{1}{2}.\)

Giải

a) \(x.\displaystyle\frac{14}{27}=\displaystyle\frac{-7}{9}\)

\(x=\displaystyle\frac{-7}{9}:\displaystyle\frac{14}{27}\)

\(x=\displaystyle\frac{-7}{9}.\displaystyle\frac{27}{14}\)

\(x=\displaystyle\frac{-3}{2}.\)

b) \(\left(\displaystyle\frac{-5}{9}\right):x=\displaystyle\frac{2}{3}\)

\(x=\left(\displaystyle\frac{-5}{9}\right):\displaystyle\frac{2}{3}\)

\(x=\left(\displaystyle\frac{-5}{9}\right).\displaystyle\frac{3}{2}\)

\(x=\displaystyle\frac{-5}{6}.\)

c) \(\displaystyle\frac{2}{5}:x=\displaystyle\frac{1}{16}:0,125\)

\(\displaystyle\frac{2}{5}:x=\displaystyle\frac{1}{16}:\displaystyle\frac{1}{8}\)

\(\displaystyle\frac{2}{5}:x=\displaystyle\frac{1}{2}\)

\(x=\displaystyle\frac{2}{5}:\displaystyle\frac{1}{2}\)

\(x=\displaystyle\frac{4}{5}.\)

d) \(-\displaystyle\frac{5}{12}x=\displaystyle\frac{2}{3}-\displaystyle\frac{1}{2}\)

\(\displaystyle\frac{-5}{12}x=\displaystyle\frac{4}{6}-\displaystyle\frac{3}{6}\)

\(\displaystyle\frac{-5}{12}x=\displaystyle\frac{1}{6}\)

\(x=\displaystyle\frac{1}{6}:\displaystyle\frac{-5}{12}\)

\(x=\displaystyle\frac{1}{6}.\displaystyle\frac{12}{-5}\)

\(x=\displaystyle\frac{-2}{5}.\)

\(\)

\(6.\) Hai đoạn ống nước có chiều dài lần lượt là \(0,8\) m và \(1,35\) m. Người ta nối hai đầu ống để tạo thành một ống nước mới. Chiều dài của phần nối chung là \(\displaystyle\frac{2}{25}\) m. Hỏi đoạn ống nước mới dài bao nhiêu mét?

Giải

Đoạn ống nước mới dài số mét là:

\(0,8+1,35-\displaystyle\frac{2}{25}=2,15-0,08=2,07\) (m).

Vậy đoạn ống nước mới dài \(2,07\) m.

\(\)

\(7.\) Một nhà máy trong tuần thứ nhất đã thực hiện được \(\displaystyle\frac{4}{15}\) kế hoạch tháng, trong tuần thứ hai thực hiện được \(\displaystyle\frac{7}{30}\) kế hoạch, trong tuần thứ ba thực hiện được \(\displaystyle\frac{3}{10}\) kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch của tháng thì trong tuần cuối nhà máy phải thực hiện bao nhiêu phần kế hoạch?

Giải

Trong tuần cuối nhà máy đó phải thực hiện số phần kế hoạch là:

\(1-\displaystyle\frac{4}{15}-\displaystyle\frac{7}{30}-\displaystyle\frac{3}{10}=\displaystyle\frac{30}{30}-\displaystyle\frac{8}{30}-\displaystyle\frac{7}{30}-\displaystyle\frac{9}{30}=\displaystyle\frac{6}{30}=\displaystyle\frac{1}{5}\) (kế hoạch)

Vậy tuần cuối nhà máy đó phải thực hiện được \(\displaystyle\frac{1}{5}\) kế hoạch.

\(\)

\(8.\) Vào tháng \(6\), giá niêm yết một chiếc ti vi \(42\) inch tại một siêu thị điện máy là \(8\ 000\ 000\) đồng. Đến tháng \(9\), siêu thị giảm giá \(5\%\) cho một chiếc ti vi. Sang tháng \(10\), siêu thị lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc ti vi \(42\) inch chỉ còn \(6\ 840\ 000\) đồng. Hỏi tháng 10 siêu thị đã phải giảm bao nhiêu phần trăm cho một chiếc ti vi so với tháng \(9\)?

Giải

Đến tháng \(9\), số tiền ti vi \(42\) inch tại siêu thị điện máy đã được giảm là:

\(8\ 000\ 000 . 5\% = 8\ 000\ 000 . \displaystyle\frac{5}{100} = 400\ 000\) (đồng)

Tháng \(9\), giá chiếc ti vi \(42\) inch tại siêu thị điện máy sau khi giảm là:

\(8\ 000\ 000\ – 400\ 000 = 7\ 600\ 000\) (đồng)

Tháng \(10\), số tiền ti vi \(42\) inch tại siêu thị điện máy được giảm tiếp là:

\(7\ 600\ 000\ – 6\ 840\ 000 = 760\ 000\) (đồng)

Tháng \(10\) siêu thị đã phải giảm số phần trăm cho một chiếc ti vi so với tháng \(9\) là:

\(\displaystyle\frac{760\ 000}{7\ 600\ 000}=\displaystyle\frac{10}{100}=10\%\)

Vậy tháng \(10\) siêu thị đã giảm \(10\%\) cho một chiếc ti vi so với tháng \(9\).

\(\)

\(9.\) Một cửa hàng sách có chương trình khuyến mãi sau: Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm \(10\%\) tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua \(3\) quyển sách, mỗi quyển đều có giá \(120\ 000\) đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân \(350\ 000\) đồng. Hỏi bạn Lan được trả lại bao nhiêu tiền?

Giải

Tổng giá tiền số sách mà bạn Lan phải trả khi chưa được giảm giá là

\(120\ 000 . 3 = 360\ 000\) (đồng)

Sau khi được giảm \(10\%\) tổng số tiền của hóa đơn thì số tiền mà bạn Lan được giảm là

\(360\ 000 . 10\% = 360\ 000 . \displaystyle\frac{10}{100} = 36\ 000\) (đồng)

Số tiền mà bạn Lan phải trả cho cửa hàng là:

\(360\ 000\ – 36\ 000 = 324\ 000\) (đồng)

Số tiền bạn Lan được trả lại là:

\(350\ 000\ – 324\ 000 = 26\ 000\) (đồng)

Vậy Lan được trả lại \(26\ 000\) đồng.

\(\)

\(10.\) Đường kính của Sao Kim bằng \(\displaystyle\frac{6}{25}\) đường kính của Sao Thiên Vương. Đường kính của Sao Thiên Vương bằng \(\displaystyle\frac{5}{14}\) đường kính của Sao Mộc.

a) Đường kính của Sao Kim bằng bao nhiêu phần đường kính của Sao Mộc?

b) Biết rằng đường kính của Sao Mộc khoảng \(140\ 000\) km. Hỏi đường kính của Sao Kim khoảng bao nhiêu kilômét?

Giải

a) Đường kính của Sao Kim bằng số phần đường kính của Sao Mộc là:

\(\displaystyle\frac{6}{25}.\displaystyle\frac{5}{14}=\displaystyle\frac{3}{5.7}=\displaystyle\frac{3}{35}\)

Vậy đường kính của Sao Kim bằng \(\displaystyle\frac{3}{35}\) đường kính của Sao Mộc.

b) Đường kính của Sao Kim là khoảng:

\(\displaystyle\frac{3}{35} . 140\ 000 = 3 . 4\ 000 = 12\ 000\) (km).

Vậy đường kính Sao Kim khoảng \(12\ 000\) km.

\(\)

\(11.\) Trong tầng đối lưu, nhiệt độ giảm dần theo độ cao. Cứ lên cao \(100\) m thì nhiệt độ không khí giảm khoảng \(0,6^oC\) (Theo: Sách giáo khoa Địa lí \(6\ – 2020\ –\) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

a) Tính nhiệt độ không khí bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở độ cao \(2,8\) km, biết rằng nhiệt độ trên mặt đất lúc đó là \(28^oC\).

b) Nhiệt độ bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở độ cao \(\displaystyle\frac{22}{5}\) km bằng \(-8,5^oC\). Hỏi nhiệt độ trên mặt đất tại vùng trời khinh khí cầu đang bay lúc đó là bao nhiêu độ C?

Giải

a) Đổi \(2,8\) km = \(2800\) m

Tại độ cao \(2\ 800\) m, nhiệt độ không khí giảm đi:

\(\displaystyle\frac{2800}{100} . 0,6 = 16,8 (^oC)\).

Vậy nhiệt độ không khí bên ngoài là \(28 – 16,8 = 11,2 ^oC\).

b) Đổi \(\displaystyle\frac{22}{5}\ km = \displaystyle\frac{22}{5}.1000\ m = 4\ 400\ m.\)

Tại độ cao 4 400 m, nhiệt độ không khí giảm là:

\(\displaystyle\frac{4400}{100}. 0,6 = 26,4 (^oC)\).

Khi đó nhiệt độ trên mặt đất lớn hơn nhiệt độ không khí bên ngoài khinh khí cầu là \(26,4 ^oC.\)

Do đó nhiệt độ trên mặt đất tại vùng trời khinh khí cầu đang bay lúc đó là:

\(-8,5 + 26,4 = 17,9 (^oC)\).

Vậy nhiệt độ trên mặt đất tại vùng trời khinh khí cầu đang bay lúc đó là \(17,9 ^oC\).

\(\)

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải bài tập SGK Toán Lớp 7 – NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x