Bài tập cuối chương 8

Bài tập cuối chương 8 trang 83 sách bài tập toán lớp 8 tập 2 Cánh…

Continue Reading

Bài 9: Hình đồng dạng

Chương 8 – Bài 9: Hình đồng dạng trang 81 sách bài tập toán lớp 8…

Continue Reading

Bài 8: Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác

Chương 8 – Bài 8: Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác trang 78…

Continue Reading

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác

Chương 8 – Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác trang 75…

Continue Reading

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác

Chương 8 – Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác trang 72…

Continue Reading

Bài 5: Tam giác đồng dạng

Chương 8 – Bài 5: Tam giác đồng dạng trang 70 sách bài tập toán lớp…

Continue Reading

Bài 4: Tính chất đường phân giác của tam giác

Chương 8 – Bài 4: Tính chất đường phân giác của tam giác trang 67 sách…

Continue Reading

Bài 3: Đường trung bình của tam giác

Chương 8 – Bài 3: Đường trung bình của tam giác trang 65 sách bài tập…

Continue Reading

Bài 2: Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác

Chương 8 – Bài 2: Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác trang 63…

Continue Reading

Bài 1: Định lí Thalès trong tam giác

Chương 8 – Bài 1: Định lí Thalès trong tam giác trang 59 sách bài tập…

Continue Reading