Bài 16. Tin học và nghề nghiệp SBT

Tin học và nghề nghiệp SBT 8 trang 83 Tin Học lớp 8 – Chân Trời…

Continue Reading

Bài 15. Gỡ lỗi chương trình SBT

Gỡ lỗi chương trình SBT 8 trang 78 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng…

Continue Reading

Bài 14. Cấu trúc lặp SBT

Bài 14 Cấu trúc lặp SBT 8 trang 74 Tin Học lớp 8 – Chân Trời…

Continue Reading

Bài 13. Cấu trúc rẽ nhánh SBT

Bài 13 Cấu trúc rẽ nhánh SBT 8 trang 68 Tin Học lớp 8 – Chân…

Continue Reading

Bài 12. Thuật toán, chương trình máy tính SBT

Thuật toán, chương trình máy tính SBT 8 trang 64 Tin Học lớp 8 – Chân…

Continue Reading

Bài 11B. Tẩy, tạo hiệu ứng cho ảnh SBT

Bài Tẩy, tạo hiệu ứng cho ảnh SBT trang 59 Tin Học lớp 8 – Chân…

Continue Reading

Bài 10B. Xoay, cắt, thêm chữ vào ảnh SBT

Bài Xoay, cắt, thêm chữ vào ảnh SBT trang 56 Tin Học lớp 8 – Chân…

Continue Reading

Bài 9B. Ghép ảnh SBT

Bài Ghép ảnh SBT trang 53 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo, mời…

Continue Reading

Bài 8B. Xử lí ảnh SBT

Bài Xử lí ảnh SBT trang 48 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo,…

Continue Reading

Bài 11A. Sử dụng bản mẫu SBT

Sử dụng bản mẫu SBT trang 45 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo,…

Continue Reading