Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản SBT

Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản SBT trang 31 Tin Học lớp 8 –…

Đọc bài

Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản SBT

Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản SBT trang…

Đọc bài

Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ SBT

Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ SBT trang 24 Tin Học lớp 8 – Kết…

Đọc bài

Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu trang SBT

Sắp xếp và lọc dữ liệu SBT trang 19 Tin Học lớp 8 – Kết Nối…

Đọc bài

Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SBT

Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SBT trang 16 Tin Học lớp…

Đọc bài

Bài 4. Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số SBT

Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số SBT trang 12…

Đọc bài

Bài 3. Thực hành: khai thác thông tin số SBT

Thực hành khai thác thông tin số SBT 8 trang 9 Tin Học lớp 8 –…

Đọc bài

Bài 2. Thông tin trong môi trường số SBT

Bài 2 Thông tin trong môi trường số SBT 8 trang 6 Tin Học lớp 8…

Đọc bài

Bài 16. Tin học và nghề nghiệp SGK

Tin học và nghề nghiệp SGK 8 trang 99 Tin Học lớp 8 – Chân Trời…

Đọc bài

Bài 15. Gỡ lỗi chương trình SGK

Gỡ lỗi chương trình SGK 8 trang 95 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng…

Đọc bài