Bài 15. Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 14. Thực hiện công việc theo điều kiện

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 13. Chia việc lớn thành việc nhỏ để giải quyết

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 12. Thực hiện công việc theo các bước

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 11B. Luyện tập sử dụng chuột máy tính

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 11B. Luyện tập sử dụng chuột máy tính –…

Continue Reading

Bài 11A. Hệ mặt trời

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 11A. Hệ mặt trời – trang 59 Sách giáo…

Continue Reading

Bài 10. Trang trình chiếu của em

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 10. Trang trình chiếu của em –…

Continue Reading

Bài 9. Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 8. Làm quen với thư mục

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading