Bài 6. Xem tin và giải trí trên Internet

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet – Bài 6. Xem tin và giải trí…

Continue Reading

Bài 5. Tập gõ bàn phím

Chủ đề A. Máy tính và em – Bài 5. Tập gõ bàn phím – trang…

Continue Reading

Bài 4. Làm việc với máy tính

Chủ đề A. Máy tính và em – Bài 4. Làm việc với máy tính –…

Continue Reading

Bài 3. Máy tính và những người bạn mới

Chủ đề A. Máy tính và em – Bài 3. Máy tính và những người bạn…

Continue Reading

Bài 2. Xử lí thông tin

Chủ đề A. Máy tính và em – Bài 2. Xử lí thông tin – trang…

Continue Reading

Bài 1. Thông tin và quyết định

Chủ đề A. Máy tính và em – Bài 1. Thông tin và quyết định –…

Continue Reading