Bài tập cuối chương VI

Bài tập cuối chương \(VI\) trang \(56\) SGK Toán lớp \(11\) tập \(II\) Cánh diều. Các…

Continue Reading

Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit

Bài \(4\). Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit trang \(48\) SGK Toán lớp \(11\)…

Continue Reading

Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài \(3\). Hàm số mũ. Hàm số lôgarit trang \(39\) SGK Toán lớp \(11\) tập \(II\)…

Continue Reading

Bài 2. Phép tính lôgarit

Bài \(2\). Phép tính lôgarit trang \(34\) SGK Toán lớp \(11\) tập \(II\) Cánh diều. Các…

Continue Reading

Bài 1. Phép tính lũy thừa với số mũ thực

Bài \(1\). Phép tính lũy thừa với số mũ thực trang \(27\) SGK Toán lớp \(11\)…

Continue Reading

Bài tập cuối chương V

Bài tập cuối chương \(V\) trang \(25\) SGK Toán lớp \(11\) tập \(II\) Cánh diều. Các…

Continue Reading

Bài 2. Biến cố hợp và biến cố giao. Biến cố độc lập. Các quy tắc tính xác suất

Bài \(2\). Biến cố hợp và biến cố giao. Biến cố độc lập. Các quy tắc…

Continue Reading

Bài 1. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm

Bài \(1\). Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép…

Continue Reading

Bài tập cuối chương IV

Bài tập cuối chương \(IV\) trang \(114\) SGK Toán lớp \(11\) Tập \(1\) Cánh diều. Các…

Continue Reading

Bài 6. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Bài \(6\). Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian trang \(114\)…

Continue Reading