Nghề quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề G: Hướng nghiệp với Tin học – Giới thiệu nghề quản trị cơ sở…

Continue Reading

Bài 13-14: Thực hành thiết kế lập trình theo mô đun và thư viện các hàm tự định nghĩa

Chủ đề Fcs – Bài 13-14: Thực hành thiết kế lập trình theo mô đun và…

Continue Reading

Bài 10-12: Thiết kế chương trình từ trên xuống và phương pháp mô đun hóa

Chủ đề Fcs – Bài 10-12: Thiết kế chương trình từ trên xuống và phương pháp…

Continue Reading

Bài 8: Lập trình một số thuật toán sắp xếp

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 15: Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết và ứng dụng

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 9: Lập trình thuật toán sắp xếp nhanh

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 7: Lập trình giải bài toán tìm kiếm

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 6: Kiểm thử và sửa lỗi chương trình

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 5: Đánh giá thuật toán

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 4: Làm mịn dần từng bước từ thuật toán đến chương trình máy tính

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading