Bài 8: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Chương 2 – Bài 8: Đại lượng tỉ lệ nghịch trang 63 sách bài tập toán lớp 7 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

63. Hai chiếc máy bay chở khách bay cùng một chặng đường. Tốc độ của máy bay thứ nhất là 965 km/h và nhanh gấp 1,5 lần tốc độ của máy bay thứ hai. Nếu máy bay thứ nhất bay chặng đường trên trong 6 giờ thì máy bay thứ hai bay chặng đường trên trong bao nhiêu giờ?

Giải

Vì tốc độ (tức vận tốc) của máy bay và thời gian bay của máy bay là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Theo đề bài, tốc độ của máy bay thứ nhất nhanh gấp \(1,5\) lần tốc độ của máy bay thứ hai.

Do đó thời gian bay của máy bay thứ hai gấp \(1,5\) lần thời gian bay của máy bay thứ nhất nên: \(6 . 1,5 = 9\) (giờ).

Vậy nếu máy bay thứ nhất bay chặng đường trên trong \(6\) giờ thì máy bay thứ hai bay chặng đường trên trong \(9\) giờ.

\(\)

64. Cho biết \(x,\ y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Với mỗi giá trị \(x_1,\ x_2\) của \(x,\) ta có một giá trị tương ứng \(y_1,\ y_2\) của \(y.\) Tìm \(y_1,\ y_2;\) biết \(x_1 = 5;\) \(x_2 = 2;\) \(y_1 + y_2 = 21.\)

Giải

Do \(x,\ y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: \(x_1y_1 = x_2y_2\) hay \(\displaystyle\frac{y_1}{x_2}=\displaystyle\frac{y_2}{x_1}.\)

Suy ra \(\displaystyle\frac{y_1}{2}=\displaystyle\frac{y_2}{5}.\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\displaystyle\frac{y_1}{2}=\displaystyle\frac{y_2}{5}=\displaystyle\frac{y_1+y_2}{2+5}=\displaystyle\frac{21}{7}=3.\)

Vậy \(y_1 = 2 . 3 = 6;\) \(y_2 = 5 . 3 = 15.\)

\(\)

65. Cho biết x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 2 và y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ là -3. Chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ đó.

Giải

Do \(x\) tỉ lệ nghịch với \(y\) theo hệ số tỉ lệ là \(2\) và \(y\) tỉ lệ nghịch với \(z\) theo hệ số tỉ lệ là \(-3\) nên \(y=\displaystyle\frac{2}{x};\ z=\displaystyle\frac{-3}{y}.\)

Suy ra \(z=\displaystyle\frac{-3}{\displaystyle\frac{2}{x}}\) hay \(z=\displaystyle\frac{-3}{2}x.\)

Vậy \(z\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ là \(\displaystyle\frac{-3}{2}.\)

\(\)

66. Nhân dịp tết Trung thu, bác Minh đã chuẩn bị đúng số tiền để mua 45 hộp bánh trung thu cùng loại. Nhưng hôm đó cửa hàng đã giảm giá 10% mỗi hộp. Với số tiền đã chuẩn bị, bác Minh mua được nhiều nhất bao nhiêu hộp bánh trung thu như trên?

Giải

Gọi số hộp bánh trung thu bác Minh dự định mua và mua được nhiều nhất lần lượt là \(x_1,\ x_2\) và giá của mỗi hộp bánh trung thu lúc chưa giảm giá và sau khi giảm giá lần lượt là \(y_1\) (đồng), \(y_2\) (đồng).

Ta có giá của mỗi hộp bánh sau khi giảm giá là:

\(y_2=y_1-\displaystyle\frac{10}{100}y_1=0,9y_1.\)

Do với cùng một số tiền thì số hộp bánh mua được và giá mỗi hộp bánh là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

\(\displaystyle\frac{x_1}{x_2}=\displaystyle\frac{y_1}{y_2}.\) Suy ra \(\displaystyle\frac{45}{x_2}=0,9\) hay \(x_2 = 50.\)

Vậy với số tiền đã chuẩn bị, bác Minh mua được nhiều nhất \(50\) hộp bánh trung thu.

\(\)

67. Một xưởng sản xuất có 42 công nhân hoàn thành một công việc trong 27 ngày. Nhưng khi bắt đầu công việc, xưởng sản xuất đó đã bổ sung một số công nhân để hoàn thành công việc trên trong 21 ngày. Hỏi xưởng sản xuất đó đã bổ sung thêm bao  nhiêu công nhân? Giả sử năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau.

Giải

Gọi số công nhân để hoàn thành công việc trên trong \(21\) ngày là \(x\) (ngày).

Vì số công nhân và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên \(21x  = 27 . 42\) hay \(x = (27 . 42) : 21 = 54.\)

Vậy xưởng sản xuất đã bổ sung thêm \(54-42 = 12\) công nhân.

\(\)

68. Ba lớp A, B, C được phân công đi lao động với khối lượng công việc như nhau. Lớp 7A, 7B, 7C lần lượt hoàn thành công việc trong 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng tổng số học sinh của ba lớp là 94 học sinh. Giả sử năng suất lao động của mỗi học sinh là như nhau.

Giải

Gọi số học sinh của lớp \(7A,\ 7B,\ 7C\) lần lượt là \(x,\ y,\ z\).

Do với khối lượng công việc như nhau thì số học sinh và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên \(3x = 4y = 5z.\)

Suy ra \(\displaystyle\frac{x}{\displaystyle\frac{1}{3}}=\displaystyle\frac{y}{\displaystyle\frac{1}{4}}=\displaystyle\frac{z}{\displaystyle\frac{1}{5}}=\displaystyle\frac{x+y+z}{\displaystyle\frac{1}{3}+\displaystyle\frac{1}{4}+\displaystyle\frac{1}{5}}=\displaystyle\frac{94}{\displaystyle\frac{47}{60}}=120.\)

Do đó: \(x=120.\displaystyle\frac{1}{3}=40;\)

\(y=120.\displaystyle\frac{1}{4}=30;\)

\(z=120.\displaystyle\frac{1}{5}=24.\)

Vậy lớp \(7A,\ 7B,\ 7C\) lần lượt có: \(40\) học sinh; \(30\) học sinh; \(24\) học sinh.

\(\)

69. Anh Lâm mua 12 chiếc bánh nướng, 8 chiếc bánh dẻo, 17 chiếc bánh cốm hết 1 284 000 đồng. Biết giá của 3 chiếc bánh nướng bằng giá của 4 chiếc bánh dẻo và bằng giá 15 chiếc bánh cốm. Tính giá tiền của mỗi chiếc bánh của từng loại bánh trên, biết rằng giá mỗi chiếc bánh trong từng loại trên là như nhau.

Giải

Gọi giá tiền của mỗi chiếc bánh nướng, bánh dẻo và bánh cốm lần lượt là \(x,\ y,\ z.\)

Anh Lâm mua \(12\) chiếc bánh nướng, \(8\) chiếc bánh dẻo, \(17\) chiếc bánh cốm hết \(1\ 284\ 000\) đồng nên ta có:

\(12x + 8y + 17z = 1\ 284\ 000.\)

Mặt khác, giá của \(3\) chiếc bánh nướng bằng giá của \(4\) chiếc bánh dẻo và bằng giá \(15\) chiếc bánh cốm nên: \(3x = 4y = 15z.\)

Suy ra \(\displaystyle\frac{x}{20}=\displaystyle\frac{y}{15}=\displaystyle\frac{z}{4}.\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\displaystyle\frac{x}{20}=\displaystyle\frac{y}{15}=\displaystyle\frac{z}{4}=\displaystyle\frac{12x+8y+17z}{12.20+8.15+17.4}\) \(=\displaystyle\frac{12x+8y+17z}{240+120+68}=\displaystyle\frac{1\ 284\ 000}{428}=3\ 000.\)

Do đó \(x = 3\ 000 . 20 = 60\ 000\) (đồng);

\(y = 3\ 000 . 15 = 45\ 000\) (đồng);

\(z = 3\ 000 . 4 = 12\ 000\) (đồng).

Vậy giá tiền của mỗi chiếc bánh nướng, bánh dẻo, bánh cốm lần lượt là \(60\ 000\) đồng; \(45\ 000\) đồng; \(12\ 000\) đồng.

\(\)

70. Ba xe chở khách đi từ tỉnh A về tỉnh B trên cùng một quãng đường. Xe thứ nhất đi hết 4 giờ, xe thứ hai đi hết 3 giờ và xe thứ ba đi hết 2 giờ. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe thứ ba nhanh hơn xe thứ hai là 20 km/h.

Giải

Gọi vận tốc của xe thứ nhất, xe thứ hai, xe thứ ba lần lượt là \(x\) (km/h), \(y\) (km/h), \(z\) (km/h).

Vì vận tốc và thời gian đi được của mỗi xe là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: \(4x = 3y = 2z.\)

Suy ra \(\displaystyle\frac{x}{3}=\displaystyle\frac{y}{4}=\displaystyle\frac{z}{6}.\)

Theo đề bài, vận tốc xe thứ ba nhanh hơn xe thứ hai là \(20\) km/h nên \(z-y = 20.\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\displaystyle\frac{x}{3}=\displaystyle\frac{y}{4}=\displaystyle\frac{z}{6}=\displaystyle\frac{z-y}{6-4}=\displaystyle\frac{20}{2}=10.\)

Do đó \(x = 10 . 3 = 30\) (km/h);

\(y = 10 . 4 = 40\) (km/h);

\(z = 10 . 6 = 60\) (km/h).

Vậy vận tốc của xe thứ nhất, xe thứ hai, xe thứ ba lần lượt là \(30\) km/h; \(40\) km/h; \(60\) km/h.

\(\)

71*. Ba máy cày cày được 107,7 ha. Số ngày làm việc của máy thứ nhất, máy thứ hai, máy thứ ba tỉ lệ thuận với ba số 3; 4; 5. Số giờ làm việc mỗi ngày của máy thứ nhất, máy thứ hai, máy thứ ba tỉ lệ thuận với ba số 6; 7; 8. Năng suất làm việc của máy thứ nhất, máy thứ hai, máy thứ ba tỉ lệ nghịch với ba số 5; 4; 3. Hỏi mỗi máy cày cày được bao nhiêu héc-ta?

Giải

Gọi diện tích máy cày thứ nhất, máy cày thứ hai, máy cày thứ ba cày được lần lượt là \(x\) (ha), \(y\) (ha), \(z\) (ha) tương ứng với: số ngày làm việc \(x_1\) (ngày), \(y_1\) (ngày), \(z_1\) (ngày); thời gian làm việc mỗi ngày là \(x_2\) (giờ), \(y_2\) (giờ), \(z_2\) (giờ); năng suất làm việc là \(x_3\) (ha/giờ), \(y_3\) (ha/giờ), \(z_3\) (ha/giờ).

Ta có: \(\displaystyle\frac{x_1}{3}=\displaystyle\frac{y_1}{4}=\displaystyle\frac{z_1}{5};\) \(\displaystyle\frac{x_2}{6}=\displaystyle\frac{y_2}{7}=\displaystyle\frac{z_2}{8};\) \(\displaystyle\frac{x_3}{\displaystyle\frac{1}{5}}=\displaystyle\frac{y_3}{\displaystyle\frac{1}{4}}=\displaystyle\frac{z_3}{\displaystyle\frac{1}{3}};\)

\(x = x_1x_2x_3;\) \(y = y_1y_2y_3;\) \(z = z_1z_2z_3\) và \(x+y+z=107,7.\)

Suy ra \(\displaystyle\frac{x_1x_2x_3}{3.6.\displaystyle\frac{1}{5}}=\displaystyle\frac{y_1y_2y_3}{4.7.\displaystyle\frac{1}{4}}=\displaystyle\frac{z_1z_2z_3}{5.8.\displaystyle\frac{1}{3}}\) hay \(\displaystyle\frac{x}{\displaystyle\frac{18}{5}}=\displaystyle\frac{y}{7}=\displaystyle\frac{z}{\displaystyle\frac{40}{3}}.\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\displaystyle\frac{x}{\displaystyle\frac{18}{5}}=\displaystyle\frac{y}{7}=\displaystyle\frac{z}{\displaystyle\frac{40}{3}}=\displaystyle\frac{x+y+z}{\displaystyle\frac{18}{5}+7+\displaystyle\frac{40}{3}}=\displaystyle\frac{107,7}{\displaystyle\frac{359}{15}}=4,5.\)

Do đó \(x=\displaystyle\frac{18}{5}.4,5=16,2\) (ha); \(y = 7.4,5 = 31,5\) (ha); \(z = \displaystyle\frac{40}{3}.4,5 = 60\) (ha).

Vậy máy cày thứ nhất, máy cày thứ hai, máy cày thứ ba cày được lần lượt là \(16,2\) ha; \(31,5\) ha; \(60\) ha.

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 7: Đại lượng tỉ lệ thuận

Xem bài giải tiếp theo: Bài tập cuối chương 2

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài tập Toán Lớp 7 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x