Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000

Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 trang 118 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập 1

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Bumbii Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 trang 118 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Bumbii Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 trang 118 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng nhau?

Bumbii Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 trang 118 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính ta có:
6 000 x 4 = 24 000
13 000 x 2 = 26 000
8 000 x 3 = 24 000
80 000 : 2 = 40 000
96 000 : 4 = 24 000

Vậy các phép tính có kết quả bằng nhau là:
6 000 x 4; 8 000 x 3 và 96 000 : 4

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức.
a) 4 105 x 9 : 5
b) 24 048 : (4 x 2)

Hướng dẫn giải
a) 4 105 x 9 : 5 = 36 945 : 5
                         = 7 389                                                    

b) 24 048 : (4 x 2) = 24 048 : 8
                              = 3 006

Bài 4

Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Giá 1 quyển truyện thiếu nhi là 18 000 đồng, giá 1 cái bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải
Giá tiền hai cái bút = Giá tiền của 1 cái bút x 2
Số tiền Việt phải trả người bán hàng = Giá tiền của 1 quyển truyện + giá tiền của 2 cái bút

Bài giải
Giá tiền của hai cái bút là:
8 500 x 2 = 17 000 (đồng)
Việt phải trả người bán hàng số tiền là:
18 000 + 17 000 = 35 000 (đồng)
Đáp số: 35 000 đồng.

Bài 5

Tìm chữ số thích hợp.

Bumbii Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 trang 118 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Dựa vào quy tắc đặt tính rồi tính để xác định chữ số thích hợp với dấu “?”

Bumbii Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 trang 118 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập 2

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.

a) Tích của 1 508 và 6 là:

A. 9 048B. 6 048C. 9 008D. 9 042

b) Thương của 35 145 và 5 là:

A. 729B. 7 029C. 7 092D. 7 028

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 x 2) là:

A. 9 060B. 18 120C. 960D. 4 530

Hướng dẫn giải

a) Tích của 1508 và 6 là: 
1508 × 6 = 9048
Chọn A.

b) Thương của 35145 và 5 là: 
35 145 : 5 = 7029
Chọn B.

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 × 2) là: 
27 180 : (3 × 2) = 27 180 : 6 = 4530
Chọn D.

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức.

a) (6 000 + 3 000) x 5b) 18 000 : 6 x 3
c) (40 000 – 5 000) : 7d) 7 000 x (2 x 3)

Hướng dẫn giải
Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.
Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) (6 000 + 3 000) x 5 = 9 000 x 5
                                    = 45 000                                       

b) 18 000 : 6 x 3 = 3 000 x 3
                           = 9 000

c) (40 000 – 5 000) : 7 = 35 000 : 7
                                     = 5 000                                        

d) 7 000 x (2 x 3) = 7 000 x 6
                             = 42 000

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức.
a) 5 406 x 2 x 4
b) 370 + 9 826 + 6 530

Hướng dẫn giải

Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

a) 5 406 x 2 x 4 = 10 812 x 4
                        = 43 248

b) 370 + 9 826 + 6 530 = 10 196 + 6 530
                                   = 16 726

Bài 4

Cô Hoa mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi:
a) Mỗi ki-lô-gam gạo như vậy giá bao nhiêu tiền?
b) Bác Hiền mua 4 kg gạo như thế thì bác Hiền phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải
Giá tiền của mỗi kg gạo = Giá tiền của 5 kg gạo : 5
Giá tiền của 4 kg gạo = Giá tiền một kg gạo x 4

Bài giải
a) Mỗi ki-lô-gam gạo có giá tiền là:
85 000 : 5 = 17 000 (đồng)
b) Bác Hiền phải trả người bán hàng số tiền là:
17 000 x 4 = 68 000 (đồng)
Đáp số: a) 17 000 đồng
             b) 68 000 đồng

Bài 5

Năm nay Nam 9 tuổi, bố hơn Nam 27 tuổi. Hỏi năm nay, tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?

Hướng dẫn giải
Muốn tìm tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam ta lấy tuổi bố chia cho tuổi Nam.

Bài giải
Năm nay tuổi của bố là:
27 + 9 = 36 (tuổi)
Tuổi bố gấp tuổi Nam số lần là:
36 : 9 = 4 (lần)
Đáp số: 4 lần

Luyện tập 3

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.

a) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
A. 1500 × 7
B. 2109 × 5 
C. 1807 × 6

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
A. 18 126 : 3
B. 43 120 : 8
C. 52 200 : 9

Hướng dẫn giải
Thực hiện tính kết quả mỗi phép tính rồi chọn đáp án thích hợp.

a) Ta có 1 500 x 7 = 10 500
              2 109 x 5 = 10 545
              1 807 x 6 = 10 842
Vậy kết quả phép tính 1 807 x 6 lớn nhất. Chọn C.

b) Ta có 18 126 : 3 = 6 042
               43 120 : 8 = 5 390
               52 200 : 9 = 5 800
Vậy kết quả phép tính 43 120 : 8 bé nhất. Chọn B.

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức.
a) 8 103 × 5 – 4 135
b) 24 360 : 8+ 9 600
c) 839 + 6 215 x 4
d) 17 286 – 45 234 : 9

Hướng dẫn giải
– Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) 8 103 x 5 – 4 135 = 40 515 – 4 135
                               = 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600 = 3 045 + 9 600
                                 = 12 645

c) (809 + 6 215) x 4 = 7 024  x 4
                               = 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9 = 17 286 – 5 026
                                   = 12 260

Bài 3

Một cửa hàng có 1 350 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải
Số kg gạo còn lại sau khi bán = Số kg gạo có trong cửa hàng : 3

Bài giải
Cửa hàng đó còn lại số ki-lô-gam gạo là:
1 350 : 3 = 450 (kg)
Đáp số: 450 kg

Bài 4

Bác Hải dự tính xây một ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Bác Hải đã mua 4 lần, mỗi lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hải còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa?

Hướng dẫn giải
Số gạch bác Hải đã mua = Số gạch mua mỗi lần x 4
Số gạch cần mua thêm = Số gạch dự tính – Số gạch đã mua

Bài giải
Bác Hải đã mua số viên gạch là:
18 200 x 4 = 72 800 (viên gạch)
Theo dự tính, bác Hải cần mua thêm số viên gạch là:
87 000 – 72 800 = 14 200 (viên gạch)
Đáp số: 14 200 viên gạch

Bài 5

Đố bạn.
Chọn dấu phép tính “x; :” thích hợp thay cho dấu “?”

Bumbii trang 118 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Ta có 64 : 8 = 8 vậy ô trống đầu tiên điền dấu phép tính “:”
           4 x 2 = 8 vậy ô trống thứ hai điền dấu phép tính “x”

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii trang 118 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem bài giải trước: Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x